Projekt "Poprawa jakości diagnostyki i leczenia kardiologiczno-kardiochirurgicznego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację budynków Instytutu Kardiologii w Warszawie".

tl_file2/content/o instytucie/projekty europejskie/UE.JPG


Projekt pn.: "Poprawa jakości diagnostyki i leczenia kardiologiczno-kardiochirurgicznego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację budynków Instytutu Kardiologii w Warszawie"
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.2. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym.

Projekt ma na celu poprawę dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych (usług medycznych) w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego (kardiologia, kardiochirurgia, świadczonych przez Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i kierowanych w szczególności do mieszkańców centralnej i północno-wschodniej Polski, gdzie zlokalizowany jest Projekt oraz mieszkańców całego kraju, którzy rokrocznie stanowią znaczący odsetek pacjentów Instytutu Kardiologii.

Efektem projektu będzie poprawa usług medycznych w zakresie kardiologii i kardiochirurgii oraz dostępności do wysokiej jakości opieki medycznej.

Projekt poprzez modernizację IK wraz z doposażeniem w wysokospecjalistyczną aparaturę obrazową ma w szczególności na celu:

 • podniesienie standardu świadczonych usług, poprzez doposażenie w nowoczesny wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny, dostosowanie usprzętowienia IK do obowiązujących norm i standardów użytkowania, jak również wymogów prawa w tym do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność lecznicza (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.2) oraz do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 13 listopada 2008 r,
 • podniesienie poziomu życia mieszkańców centralnej i północno-wschodniej Polski oraz innych regionów kraju, poprzez poprawę jakości infrastruktury ochrony zdrowia na poziomie ponadregionalnym,
 • zwiększenie dostępności i możliwości realizacji wysokospecjalistycznych usług medycznych z zakresu kardiologii i kardiochirurgii wykonywanych w IK, co z kolei przełoży się na zmniejszenie kolejki oczekujących, skierowanych na badania,
 • skrócenie czasu oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych, dzięki wykorzystaniu nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego,
 • stworzenie możliwości realizacji pełnego zakresu funkcjonalnego IK,
 • zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania doposażonych oddziałów,
 • zwiększenie sprawności i bezawaryjności urządzeń medycznych, poprzez dostęp do nowych technologii. Wybrane technologie poszczególnych elementów usprzętowienia przełożą się na wysoką jakość usług, a tym samym na poprawę bezpieczeństwa pacjentów oraz zwiększenie ilości wykonywanych badań,
 • bezpieczeństwa pracy personelu IK, w wyniku wymiany wyeksploatowanego i awaryjnego sprzętu medycznego,
 • dostosowanie usprzętowienia IK do obowiązujących norm i standardów użytkowania, jak również wymogów prawa,
 • zmniejszenie energochłonności aparatury medycznej, poprzez jej wymianę na energooszczędne, innowacyjne i wysokospecjalistyczne urządzenia medyczne.
 • Wartość projektu: 31 965 344, 27 zł
 • Kwota dofinansowania: 31 962 594, 27 zł
 • Data podpisania Umowy: 24.09.2013 r

Wróć