Projekt "Rozbudowa Instytutu Kardiologii o nowy Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej wraz z przebudową Klinik i doposażeniem Instytutu o wysokospecjalistyczny aparat hemodynamiczny przystosowany do pracy hybrydowej."

tl_file2/content/o instytucie/projekty europejskie/UE.JPG


Projekt pn.: "Rozbudowa Instytutu Kardiologii o nowy Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej wraz z przebudową Klinik i doposażeniem Instytutu owysokospecjalistyczny aparat hemodynamiczny przystosowany do pracy hybrydowej"

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.2. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym

Projekt ma na celu zwiększenie dostępności oraz jakości wysokospecjalistycznych usług zdrowotnych świadczonych w IK w Warszawie i kierowanych w szczególności do mieszkańców centralnej i północno-wschodniej Polski, gdzie zlokalizowany jest Projekt oraz mieszkańców całego kraju, którzy rokrocznie stanowią znaczący odsetek pacjentów Instytutu Kardiologii.

Przedmiotem Projektu jest przebudowa i rozbudowa wraz z wyposażeniem Oddziału Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Przebudowa 3 Klinik wraz z wyposażeniem oraz Zakup aparatu (wraz z posadowieniem) do hemodynamiki przystosowanego do pracy w reżimie sali hybrydowej dla Instytutu Kardiologii w Warszawie, w wyniku czego poprawie ulegnie dostępność i jakośćwysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych (usług medycznych) w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego (kardiologia, kardiochirurgia, świadczonych przez Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i kierowanych w szczególności do mieszkańców centralnej i północno-wschodniej Polski, gdzie zlokalizowany jest Projekt oraz mieszkańców całego kraju, którzy rokrocznie stanowią znaczący odsetek pacjentów Instytutu Kardiologii.

Projekt zakłada realizację 3 zadań inwestycyjnych, które odpowiadają przedmiotowo formom wsparcia przewidzianym w ramach Działania 12.2 PO IiŚ:

  • Zadanie 1 - Przebudowa i rozbudowa wraz z wyposażeniem Oddziału Intensywnej Terapii Kardiologicznej
  • Zadanie 2 - Przebudowa 3 Klinik
  • Zadanie 3 - Zakup aparatu (wraz z posadowieniem i integralnym wyposażeniem) do hemodynamiki przystosowanego do pracy w reżimie sali hybrydowej

Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zachorowalności i przedwczesnej umieralności Polaków z powodu chorób naczyniowo-sercowych m.in. poprzez poprawę dostępności, jakości iefektywności specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego (kardiologicznych, kardiochirurgicznych inaczyniowych) w lecznictwie specjalistycznym, ambulatoryjnym i stacjonarnym, dzięki modernizacji infrastruktury Wnioskodawcy oraz inwestycji w nowoczesny sprzęt diagnostyczno - terapeutyczny (podniesienie jakości wyposażenia klinik i pracowni IK wwysokospecjalistyczny sprzęt medyczny).

  • Wartość projektu: 41 028 047, 40 zł
  • Kwota dofinansowania: 38 972 000, 00 zł
  • Data podpisania Umowy: 18.09.2009 r

Wróć