Projekt "Zintegrowany system informatyczny wspomagający badania nad schorzeniami układu krążenia".

tl_file2/content/o instytucie/projekty europejskie/Innowacyjna Gospodarka NSS.JPG


Projekt pn. "Zintegrowany system informatyczny wspomagający badania nad schorzeniami układu krążenia"

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 2.3 Infrastruktura sfery B+R Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.

Cel Poddziałania:

2.3.1. Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki

2.3.3. Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie potencjału naukowego Instytutu poprzez dostęp do zaawansowanej technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej wspomagającej badania naukowe, zwłaszcza w zakresie zbierania, magazynowania, udostępniania i przetwarzania ich wyników. Planowane inwestycje w obszarze zaawansowanych technologii informatycznych, w tym sieciowych i aplikacyjnych są podstawą do osiągnięcia w kolejnych latach wyższego poziomu rozwoju Instytutu w zakresie prowadzonych badań i przetwarzanych w związku z tym danych, poprzez:

  • Modernizację serwerowni wraz z jej wyposażeniem w wydajne urządzenia teleinformatyczne
  • Zakup specjalistycznego oprogramowania wspomagającego działalność badawczą, w tym w szczególności badania kardiologiczne
  • Zakup zintegrowanych rozwiązań telemedycznych wspomagających zdalną diagnostykę.
  • Stworzenie cyfrowej biblioteki przypadków medycznych jako komponentu Zintegrowanego Systemu.

Jako jednostka badawczo - rozwojowa o wysokim potencjale badawczym w dziedzinie wykrywania, zapobiegania i leczenia schorzeń układu krążenia, poprzez realizację niniejszego projektu Instytut Kardiologii może zapewnić lepszy transfer danych pomiędzy uczestnikami badań oraz wyników tych badań do sektora usług zdrowotnych poprzez:

  • Wzrost wykorzystania wydajności posiadanych jednostek obliczeniowych
  • Wzrost liczby wdrożonych zaawansowanych aplikacji i usług
  • Wzrost liczby projektów badawczych i celowych realizowanych z wykorzystaniem wspartej infrastruktury IT

Planowany projekt inwestycyjny jest zbieżny z celami działania 2.3. - Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki PO Innowacyjna Gospodarka, które zakłada (podobnie jak planowany projekt) zapewnienie jednostce o wysokim potencjale badawczym i naukowym stałego i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej, umożliwienie prowadzenia nowoczesnych badań z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego oraz zapewnienie jednostkom naukowym takim jak Instytut Kardiologii łączności z międzynarodowymi naukowymi ośrodkami badawczymi.

  • Wartość projektu: 13 983 494, 00 zł
  • Wartość dofinansowania: 13 983 494, 00 zł

Wróć