Referent ds. zaopatrzenia w Narodowym Instytucie Kardiologii

Miejsce pracy: Warszawa Wawer

Obowiązki na stanowisku:

 • współpraca z wnioskodawcami zakupów celem weryfikacji wniosków zakupowych pod kątem zasadności zakupu
 • przygotowywanie specyfikacji przetargowych dla usług i dostaw w porozumieniu z wnioskującym w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych
 • przygotowywanie zapytań ofertowych
 • przygotowywanie konkursów ofert na podstawie wewnętrznego regulaminu zakupów
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z procesem zakupu usług / dostaw
 • wybór dostawców i usługodawców na podstawie przyjętych kryteriów
 • pro­wa­dze­nie efek­tyw­nych nego­cja­cji zamówień / umów
 • realizacja zawartych umów / zamówień
 • rozliczanie zrealizowanych zamówień / umów w formie elektronicznej

Wymagania:

 • wykształ­ce­nie minimum średnie
 • doświad­cze­nie w pracy na podobnym sta­no­wi­sku w dziale zaopatrzenia/ handlowym
 • umie­jęt­ność przygotowywania zapytań ofertowych
 • umiejętność przygotowywania specyfikacji przetargowych w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych
 • swo­boda w posłu­gi­wa­niu się pro­gra­mami z pakietu MS Office z naciskiem na World i Exel
 • samodzielność i zaangażowanie w realizację przydzielonych zadań i obowiązków
 • wyso­kie umie­jęt­no­ści komu­ni­ka­cyjne, nego­cja­cyjne oraz analityczne
 • wysoka kultura pracy, dokładność, rzetelność, samodzielność
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • mile widziana umiejętność czytania projektów budowlanych

Ofe­ru­jemy:

 • uczest­nic­two w inno­wa­cyj­nych projektach
 • dofi­nan­so­wa­nie do wypo­czynku z Zakła­do­wego Fun­du­szu Świad­czeń Socjalnych
 • cie­kawą pracę pełną wyzwań w dyna­micz­nym zespole
 • uczest­nic­two w szkoleniach
 • umowę o pracę na pełen etat
 • dodatek stażowy do wynagrodzenia zasadniczego

Wymagane dokumenty:

 • CV

CV należy przesyłać na adres e-mail ekobos@ikard.pl

Prosimy o dołączenie do CV klauzuli: "Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji".

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami

Klauzula informacyjna - rekrutacja:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy informuje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy, mieszczący się w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@ikard.pl lub pisemnie na adres wymieniony w punkcie 1.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust.2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy.

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania urzędu w zakresie ochrony danych osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa.

Ich niepodanie może skutkować odmową rozpatrzenia kandydatury w procedurze rekrutacyjnej, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.