Samodzielna Pracownia Medycyny Nuklearnej

Kierownik Pracowni:

Dr hab. n. med. Anna Teresińska, prof. inst.

Rejestracja:
 • +48 22 343 45 55
Kontakt:
 • ul. Alpejska 42 04-628 Warszawa
 • +48 22 343 43 70
 • +48 22 343 45 13
 • pracowniaspmn@ikard.pl

Działalność Kliniczna:

 • Główne wyposażenie Pracowni:

  Pod koniec 2015 r. Pracownia wyposażona została w gammakamerę SYMBIA INTEVO EXCEL. Jest to cyfrowa gammakamera SPECT o dużym polu widzenia, sprzężona z 2 warstwowym aparatem CT.

 • Zakres możliwości diagnostycznych:

  Gammakamera SYMBIA INTEVO EXCEL, w posiadanej konfiguracji sprzętu i oprogramowania, jest unikatowym urządzeniem, będącym kamerą kardiologiczną i jednocześnie systemem posiadającym pełne możliwości wykonywania innych badań z zakresu medycyny nuklearnej. Wykonywane są wszystkie typy akwizycji klinicznych: badania planarne statyczne i dynamiczne jedno- i wielo-projekcyjne, skany całego ciała, badania SPECT, badania SPECT-CT z korekcją osłabienia promieniowania i z lokalizacją zmian.

 • Wskazania diagnostyczne i rodzaje wykonywanych badań:
  • Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego - radioizotopowa ocena ukrwienia mięśnia lewej komory serca (na poziomie tkankowym) u pacjentów z podejrzewaną lub rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca, po zawałach, z niewydolnością serca; diagnostyka, ocena ryzyka, kwalifikacja do leczenia, ocena wyników leczenia:
   • badania w spoczynku oraz w wysiłku (lub po obciążeniu farmakologicznym),
   • protokół klasyczny 2-dniowy oraz protokół 1-dniowy,
   • protokół bramkowany sygnałem EKG (technika Gated SPECT, GSPECT) – służący równoczesnej ocenie kurczliwości lewej komory serca podczas scyntygrafii perfuzyjnej.
  • Scyntygrafia dynamiczna nerek
  • Scyntygrafia perfuzyjna płuc

  Samodzielna Pracownia Medycyny Nuklearnej funkcjonuje w Instytucie Kardiologii od 1985 r. Od 2000 roku, radioizotopowe badania serca stanowią ponad 94% wykonywanych rocznie badań scyntygraficznych w IK. Podstawowy profil działalności klinicznej to obciążeniowa scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego - wykonywana bramkowaną techniką (GatedSPECT, GSPECT), oceniająca ukrwienie i kurczliwość mięśnia sercowego pod kątem następujących wskazań:

  • diagnostyka choroby niedokrwiennej serca (rozpoznawanie, lokalizacja, ocena rozległości i nasilenia niedokrwienia mięśnia sercowego)
  • ocena żywotności mięśnia lewej komory w obszarze objętym zawałem lub chronicznym niedokrwieniem
  • ocena prognostyczna i kwalifikacja do różnych form leczenia
  • ocena skuteczności zastosowanych terapii.


Działalność Naukowa:

Samodzielna Pracownia Medycyny Nuklearnej wykonuje badania radioizotopowe na rzecz programów naukowo-badawczych prowadzonych przez Pracownię oraz przez Kliniki Instytutu - w ramach działalności statutowej Instytutu Kardiologii, grantów MNiSW i MZ oraz programów międzynarodowych. Dotychczasowy udział Pracowni w badaniach naukowych:

 • 8 naukowo-badawczych projektów MNiSzW i MZ; autorstwo Pracowni - 3 projekty
 • 10 badań międzynarodowych [m.in. Euroinject-One, STICH, OAT-NUC, MBG311, MBG313, EVINCI (7. PR UE), SMARTool (PR UE HORIZON 2020), ISCHEMIA]; główne wykonawstwo Pracowni ze strony IK - 4 badania
 • 12 prac statutowych IK; autorstwo Pracowni - 5 prac.
  • Główne kierunki działalności naukowej:
   • Optymalizacja metod akwizycji i rekonstrukcji tomografii emisyjnej SPECT dla badań kardiologicznych (1989-1993)
   • Ocena przydatności testów farmakologicznych stosowanych w radioizotopowych badaniach serca  w wybranych sytuacjach klinicznych (1993-1996)
   • Rozwój radioizotopowej metodyki diagnozowania prawej komory serca  (1994-1997)
   • Ocena żywotności mięśnia sercowego - optymalizacja diagnostyki radioizotopowej (1994-2008)
   • Ocena wartości prognostycznej radioizotopowych badań mięśnia sercowego (od 1994)
   • Radioizotopowa ocena skuteczności i mechanizmów przezmięśniowej laserowej rewaskularyzacji serca (1996-2008)
   • Równoczesna ocena ukrwienia i kurczliwości mięśnia sercowego za pomocą badań Gated SPECT (od 2002)
   • Radioizotopowa ocena skuteczności terapii genowych w chorobie wieńcowej (2004-2007)
   • Wykorzystanie badań radioizotopowych w ostrych zespołach wieńcowych (2004-2008)
   • Radioizotopowa ocena systemu adrenergicznego serca (od 1999, w tym u pacjentów z niewydolnością serca od 2006).
  • Najważniejsze osiągnięcia naukowo-badawcze i wdrożeniowe:
   • Wykonanie pierwszych w Polsce badań perfuzji mięśnia sercowego przy użyciu nowoczesnego radiofarmaceutyku Tc-99m-MIBI, obecnie stosowanego w IK i w Polsce prawie w 100% badań perfuzji, zamiast talu-201 (1988r.)
   • Wdrożenie i rozpowszechnienie testów farmakologicznych z dipirydamolem do badań perfuzji mięśnia sercowego (pierwszy ośrodek medycyny nuklearnej w Polsce, który wprowadził dipirydamol do diagnostyki radioizotopowej)
   • Opracowanie zoptymalizowanej metody wykonywania badań perfuzji mięśnia sercowego techniką SPECT z wykorzystaniem preparatu Tc-99m-MIBI
   • Zbadanie i opisanie zmian ukrwienia i unerwienia mięśnia sercowego u pacjentów poddanych przezmięśniowej rewaskularyzacji laserowej serca TMLR
   • Działalność badawcza służąca równoczesnej radioizotopowej ocenie ukrwienia i kurczliwości mięśnia sercowego za pomocą badań SPECT bramkowanych sygnałem EKG (Gated SPECT, GSPECT) i analiza ograniczeń tych badań
   • Zorganizowanie całodobowej dostępności spoczynkowych badań perfuzji mięśnia sercowego z podawaniem Tc-99m-MIBI w ostrej fazie zawału serca - dla oceny skuteczności różnych metod leczenia ostrego zawału (pierwszy ośrodek medycyny nuklearnej w Polsce)
   • Wdrożenie badań systemu adrenergicznego serca przy użyciu I-123-MIBG i analiza ograniczeń tych badań (pierwszy ośrodek w Polsce i ośrodek z największym doświadczeniem)

Najważniejsze Nagrody:

  • Nagroda za najlepszą pracę IX Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej (Bydgoszcz, 26-28 maja 2004), przyznana Annie Teresińskiej przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej za pracę: Teresińska A, Wnuk J, Szumilak B, Konieczna S, Dąbrowski A. „Weryfikacja frakcji wyrzutowej lewej komory, uzyskiwanej z badań perfuzji mięśnia sercowego wykonywanych bramkowaną techniką SPECT (GSPECT)” (w: Probl Med Nukl 2004: 18(35): 28-9).
  • Nagroda zbiorowa dla Samodzielnej Pracowni Medycyny Nuklearnej Instytutu Kardiologii (14 IV 2008): ‘Excellence Aword for Exceptional Performance in the Viability and Remodelling Ancillary Study in the Occluded Artery Trial (OAT) Presented to Department of Nuclear Medicine, National Institute of Carddiology, in Appreciation for Exceptional SPECT Data Quality’ by Chair, Co-Chair and Ancillary Study PI of OAT Trial
  • Nagroda (25 VI 2012): ‘Excellence Aword for Exceptional Collaboration in EU FP7 Project “Evaluation of Integrated Cardiac Imaging for the Detection and Characterization of Ischemic Heart Disease (EVINCI Study)” for Prof. Anna Teresinska, Institute of Cardiology, Warsaw, Poland, in appreciation for the most efficient site Principal Investigator in Management Activity’ by EVINCI Project Management – CF consulting srl.
  • Nagroda Dyrektora Instytutu Kardiologii za działalność naukową w  roku  2015: Za cykl publikacji o najwyższym IF wynikający ze współpracy międzynarodowej  - II nagroda (dr hab. n. med. Anna Teresińska, prof. nadzw. IK, współpraca w ramach VII Ramowego Programu Unii Europejskiej - Evaluation of Integrated Cardiac Imaging for the Detection and Characterization of Ischemic Heart Disease (EVINCI Study))