Aktualne oferty pracy

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy
zatrudni osobę na stanowisko

Sekretarka medyczna

Wymagania:

 • bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
 • podstawowa znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • umiejętność prowadzenia korespondencji w języku polskim i języku angielskim
 • umiejętność dobrej organizacji pracy sekretariatu,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • biegła umiejętność obsługi komputera
 • biegła obsługa programu PowerPoint, Excel
 • znajomość pracy i procedur realizowanych przez sekretarki medyczne w
  Instytucie Kardiologii
 • znajomość struktury organizacyjnej Instytutu Kardiologii i jednostek
  strukturalnych w ramach realizowanej współpracy
 • doświadczenie na stanowisku sekretarki 5 lat i odbyty przynajmniej
  jeden kurs dla sekretarek medycznych poświadczony certyfikatem

Kwalifikacje osobiste:

 • odpowiedzialność
 • zorganizowanie;
 • zamiłowanie do porządku;
 • umiejętność organizacji pracy swojej i innych
 • bardzo dobra pamięć;
 • systematyczność;
 • zdyscyplinowanie;
 • umiejętność ustalania priorytetów
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
 • komunikatywność;
 • odporność na stres;
 • wysoka kultura osobista;
 • umiejętność tworzenia wizerunku jednostki strukturalnej, dla której prowadzi sekretariat
     

Oferty należy przesyłać na adres: m.rowicka@ikard.pl

Prosimy o dołączenie klauzuli: "Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji".


Klauzula informacyjna - rekrutacja:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy informuje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy, mieszczący się w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@ikard.pl lub pisemnie na adres wymieniony w punkcie 1.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust.2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania urzędu w zakresie ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa.
Ich niepodanie może skutkować odmową rozpatrzenia kandydatury w procedurze rekrutacyjnej, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.