Specjalista ds. badań klinicznych w Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

Zakres obowiązków:

 • Udział w realizacji projektów finansowanych przez Agencję Badań Medycznych
 • monitoring potencjalnych źródeł finansowania projektów naukowo-badawczych (konkursy, programy);
 • koordynacja prac nad przygotowaniem wniosków o dofinansowanie, zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji konkursowej;
 • wsparcie badaczy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem części finansowej i administracyjnej;
 • zarządzanie projektami od strony finansowej i administracyjnej (m.in. monitoring i aktualizacja harmonogramów  rzeczowo-finansowych, dbałość o zapewnienie kwalifikowalności wydatków, sporządzanie raportów okresowych oraz finansowych i administracyjnych części sprawozdań, opis dokumentów finansowych, przygotowanie i przeprowadzanie zamówień realizowanych poniżej progów ustawy PZP, przygotowywanie projektów umów z wykonawcami/ partnerami);
 • stała współpraca z instytucjami finansującymi oraz partnerami projektów;
 • wykonywanie innych zadań niezbędnych dla prawidłowej i terminowej realizacji projektów.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (mile widziani absolwenci kierunków: Farmacja, Ekonomia, Prawo i Administracja, Zarządzanie, Zdrowie Publiczne);
 • doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych przez takie instytucje jak: NCN, NCBR, MNISW, ABM, MZ, KE);
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (co najmniej na poziomie B2), umożliwiająca prowadzenie korespondencji oraz przygotowanie wniosków aplikacyjnych;
 • bardzo dobra znajomość programów pakietu Microsoft Office (Excel, Word, Power Point);
 • umiejętność redagowania pism;
 • staranność, dokładność i dbałość o szczegóły;
 • bardzo dobre zdolności komunikacyjne;
 • odpowiedzialność i samodzielność w działaniu
 • zadaniowe podejście do pracy;
 • doskonała umiejętność organizacji pracy, elastyczność.

Oferty należy przesyłać na adresy email: nauka@ikard.pl

Prosimy o dołączenie klauzuli: "Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji".

Klauzula informacyjna - rekrutacja:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy informuje:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy, mieszczący się w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@ikard.pl lub pisemnie na adres wymieniony w punkcie 1.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust.2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy.
 • Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania urzędu w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Ich niepodanie może skutkować odmową rozpatrzenia kandydatury w procedurze rekrutacyjnej, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.