Aktualne oferty pracy

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy
poszukuje kandydatów na stanowiska:

Specjalista/Główny Specjalista
w Biurze Projektów Strategicznych

Zakres obowiązków:

 • Poszukiwanie i analizowanie możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację projektów oraz zadań Instytutu, w tym monitorowanie informacji o planowanych lub ogłoszonych konkursach przez właściwe instytucje.
 • Udział w opracowywaniu dokumentacji aplikacyjnych o środki finansowe dla nowych projektów w ramach trwających konkursów.
 • Koordynacja projektów krajowych oraz zagranicznych od strony administracyjno-finansowej lub kierownika projektu.
 • Monitorowanie projektów pod względem postępu rzeczowego w ich realizacji, w tym wykonania kamieni milowych i wskaźników, oraz zgodności z zawartą umową.
 • Planowanie i monitorowanie wykonania budżetu projektu, kontrolowanie kwalifikowalności wydatków, potwierdzanie dostępności środków w budżecie projektu, weryfikacja dokumentacji finansowo-księgowej związanej z projektem oraz realizacja innych zadań w celu prawidłowej realizacji finansowej projektu.
 • Reagowanie na potrzebę ewentualnych zmian w projektach, w tym prognozowanie i podejmowanie działań naprawczych, w celu eliminowania zagrożeń i nieprawidłowości dla realizacji projektów.
 • Rozliczanie umów o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w tym przygotowywanie wniosków o płatność oraz okresowych i końcowych rozliczeń w celu sprawnej realizacji projektu w zakresie finansowym.
 • Prognozowanie nadchodzących płatności w ramach nadzorowanych projektów, w celu właściwego określenia zapotrzebowania na środki finansowe i zapewnienia płynności finansowej w ramach nadzorowanych projektów.
 • Wsparcie kadry administracyjnej i naukowej w realizacji projektów, w tym finansowanych z funduszy krajowych i funduszy strukturalnych.
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Instytutu w zakresie związanym z monitorowaniem i rozliczaniem prowadzonych projektów.
 • Przygotowywanie informacji, sprawozdań z zadań realizowanych przez Biuro, projektów odpowiedzi na wpływające zapytania oraz inne pisma w zakresie zadań Biura.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w prowadzeniu i rozliczaniu projektów finansowanych ze środków krajowych lub funduszy europejskich.
 • Umiejętność nadzorowania wielu projektów równocześnie.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie.
 • Zdolność analitycznego myślenia i pracy koncepcyjnej.
 • Znajomość regulacji prawnych i wytycznych dotyczących realizacji programów finansowanych bądź
 • współfinansowanych z funduszy unijnych.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i dotrzymywania terminów narzuconych przez jednostkę finansującą.
 • Umiejętność pracy w grupach zadaniowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Znajomość zagadnień z obszaru zarządzania projektami.
 • Biegła znajomość pakietu MS Office.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Certyfikat w zakresie zarządzania projektami (Agile, Prince2) będzie dodatkowym atutem.
 • Umiejętność obsługi systemów informatycznych (np. sl2014).
 • Umiejętność pracy zadaniowej i nastawienie na osiąganie celów.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Pracę w renomowanym Instytucie o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Możliwość indywidualnego rozkładu czasu pracy.
 • Możliwość częściowego wykonywania pracy poza siedzibą Instytutu (praca zdalna, „home office”).
 • Możliwość rozwoju kompetencji i kwalifikacji poprzez ciekawe zadania i projekty.
 • Możliwość doskonalenia zawodowego.
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników.

Jeżeli chcesz brać udział w realizacji misji Instytutu, zapraszamy do złożenia aplikacji (CV) do 22 lipca 2022 r., w wersji elektronicznej na adres e-mail: m.rowicka@ikard.pl wpisując w temacie maila: „Konkurs od specjalisty do głównego specjalisty”.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami/kami.

Prosimy o zawarcie w przesyłanej aplikacji podpisanej zgody o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, przy ul. Alpejskiej 42 w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, wybrania pracownika oraz zawarcia umowy o pracę.
Zostałam/em poinformowana/y o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych dalej zwane „ RODO”), informujemy, że:
1.    Informacje dotyczące administratora danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, przy ul. Alpejskiej 42 (kod pocztowy: 04-628).
2.    Inspektor ochrony danych
Nad prawidłowością przetwarzania Państwa danych osobowych czuwa wyznaczony przez Administratora Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@ikard.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3.    Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy , będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego , wybrania pracownika oraz zawarcia umowy o pracę. Inne dane, w tym dane do kontaktu, będą przetwarzane na podstawie zgody , która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4.    Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez okres 9 miesięcy.
5.    Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
6.    Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, chyba, że taki obowiązek wynika z przepisów prawa.
7.    Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Mają Państwo również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8.    Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa danych w innym zakresie jest dobrowolne. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą poddawane profilowaniu.