Aktualne oferty pracy

W Narodowowym Instytucie Kardiologii PIB (Warszawa, Alpejska 42) w Pracowni Biostatystyki w Centrum Wsparcia Badań Klinicznych  planujemy zatrudnić nowych Pracownika/ów, na stanowisku:

Statystyk w Pracowni Biostatystyki

Podstawowym narzędziem pracy byłyby pakiety statystyczne SAS (możliwość sukcesywnego poznania w trakcie pracy) oraz STATISTICA. Wymagania: wykształcenie wyższe, znajomość jednego z powyższych pakietów statystycznych  oraz znajomość angielskiego w stopniach co najmniej podstawowych . 

Oferujemy: stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,  możliwość rozwoju naukowego oraz udział w ciekawych, innowacyjnych projektach. 

Chętnych prosimy o kontakt mailowy do Pani dr Ilony Kowalik:   ikowalik@ikard.pl.
Zapraszamy!

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami/kami.

Prosimy o zawarcie w przesyłanej aplikacji podpisanej zgody o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, przy ul. Alpejskiej 42 w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, wybrania pracownika oraz zawarcia umowy o pracę.
Zostałam/em poinformowana/y o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych dalej zwane „ RODO”), informujemy, że:
1.    Informacje dotyczące administratora danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, przy ul. Alpejskiej 42 (kod pocztowy: 04-628).
2.    Inspektor ochrony danych
Nad prawidłowością przetwarzania Państwa danych osobowych czuwa wyznaczony przez Administratora Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@ikard.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3.    Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy , będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego , wybrania pracownika oraz zawarcia umowy o pracę. Inne dane, w tym dane do kontaktu, będą przetwarzane na podstawie zgody , która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4.    Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez okres 9 miesięcy.
5.    Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
6.    Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, chyba, że taki obowiązek wynika z przepisów prawa.
7.    Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Mają Państwo również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8.    Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa danych w innym zakresie jest dobrowolne. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą poddawane profilowaniu.