Prawa Pacjenta

Korzystając z usług Instytutu pacjent ma prawo do:

 • Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej.
 • Życzliwego traktowania, poszanowania godności osobistej.
 • Poszanowania prywatności i zapewnienia intymności zwłaszcza poprzez wykonywanie badań i zabiegów w miejscu osłoniętym lub w miarę możliwości osobnym pomieszczeniu, w obecności tylko niezbędnego personelu medycznego.
 • Przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania lub zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniach.
 • Wyrażenia zgody na informowanie wskazanych osób o swoim stanie zdrowia, chyba, że obowiązek udzielania informacji wynika z przepisów ustawowych.
 • Poznania z nazwiska i imienia osób wykonujących lub uczestniczących przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych oraz ich statusu zawodowego.
 • Osobistego, przez pełnomocnika lub przez przedstawiciela ustawowego dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia i udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz odpłatnego sporządzenia kopii, wyciągów, odpisów tej dokumentacji.
 • Wyrażenia zgody na udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych albo odmowy takiej zgody.
 • Wyrażenia zgody na uczestniczenie przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych innych osób niż udzielające świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody.
 • Wyrażenia na piśmie zgody na zabieg operacyjny/badanie inwazyjne w celach leczniczych lub diagnostycznych, na poddanie się eksperymentalnej metodzie leczenia lub diagnostyki oraz na udział w eksperymencie medycznym dla celów naukowych.
 • Dodatkowej opieki pielęgnacyjnej przez członka rodziny lub przez wskazaną osobę, chyba, że jest to niemożliwe ze względów epidemiologicznych lub ze względu na warunki przebywania innych osób w tym samym pomieszczeniu.
 • Kontaktu osobistego z innymi osobami, chyba że jest to niemożliwe ze względów epidemiologicznych lub ze względu na warunki przebywania innych osób chorych w Instytucie.
 • Nieograniczonego kontaktu korespondencyjnego i telefonicznego z innymi osobami z ogólnie dostępnego telefonu, o ile to nie obciąża Instytutu.
 • Opieki duszpasterskiej, poszanowania przekonań religijnych i uznawania wartości moralnych.
 • Wypisania się z Instytutu na własne żądanie. W takim przypadku lekarz przekazuje
 • Pacjentowi informację o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w Instytucie.
 • Zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych przez lekarza/pielęgniarkę w związku z wykonywaniem zawodu.
 • Pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia oraz zaopatrzenia w leki i materiały medyczne.
 • Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.
 • W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia powodującego w odczuciu Pacjenta zagrożenie życia - Instytut ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić wskazane osoby przez pacjenta.
 • Składania w sytuacji naruszenia powyższych praw: uwag, wniosków i skarg.

Korzystając z usług Instytutu pacjent ma obowiązek:

 • Stosować się do obowiązujących regulaminów pobytu pacjentów w klinikach/oddziałach/zakładzie.
 • Po przyjęciu do szpitala oddać do magazynu szpitala ubrania, bieliznę i obuwie oraz złożyć do depozytu przedmioty wartościowe i pieniądze pod rygorem braku odpowiedzialności Instytutu za rzeczy, przedmioty wartościowe i pieniądze.
 • W trakcie leczenia szpitalnego nie przyjmowania leków i poddawania się jakimkolwiek zabiegom bez zlecenia lekarza prowadzącego/dyżurnego.
 • Przestrzegania zakazu wnoszenia i spożywania na terenie Instytutu napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających.
 • Przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie Instytutu.
 • Dbania o mienie Instytutu pod rygorem odpowiedzialności karnej i cywilnej za jego zniszczenie lub uszkodzenie.

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (PDF)250.89 KB

Kierownik Działu Jakości i Nadzoru

Krystyna Mateńko

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

Lokalizacja: Budynek Admistracyjny, parter, pokój nr 0.344

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Przyjęcia interesantów od pn. do pt. w godz. 9:00 - 15:00

ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa

Ogólnopolska bezpłatna infolinia (czynna pn. - pt. 8:00 - 20:00)

Przechowywanie zwłok

 • Zgodnie z ustawą z dnia 15.04.2011r. (t.j. Dz. U. 2016.1638) za przechowywanie zwłok pacjenta przez czas dłuższy niż 72 godz. liczone od godziny jego śmierci, osoby lub instytucje uprawnione do ich pochowania bądź podmioty, na zlecenie, których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym, ponoszą opłatę w wysokości 40,00 zł netto za każdą rozpoczętą dobę, po upływie 72 godzin od daty przyjęcia zwłok do chłodni, z zastrzeżeniem ust. 2.
 • Opłat, o których mowa w ust.2, się nie pobiera, gdy odebranie zwłok przez osobę lub instytucję, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, nie jest możliwe z przyczyn dotyczących Narodowego Instytutu Kardiologii.
 • Przechowywanie zwłok pacjenta przez czas dłuższy niż 72 godz. liczone od godziny jego śmierci, jest dopuszczalne:
  • gdy zwłoki nie mogą zostać wcześniej odebrane przez osoby lub instytucje do ich
   pochowania,
  • w związku ze zgonem zostało wszczęte dochodzenie albo śledztwo, a prokurator nie zezwolił na pochowanie zwłok,
  • z innych ważnych przyczyn niż wymienione w pkt. 1-2, za zgodą, albo na wniosek osoby lub instytucji uprawnionej do pochowania zwłok pacjenta.

Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Narodowego Instytutu Kardiologii.