Studia doktoranckie

Wyniki rekrutacji na studia doktoranckie 2018/2019:

Rekrutacja 2018/2019

Tryb i warunki rekrutacji:

 • 1) Na studia doktoranckie może być dopuszczona osoba, która posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”.
 • 2) Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która:
  • a) posiada dyplom lekarza, tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny i spełnia warunki rekrutacji,
  • b) uzyskała największą liczbę punktów podczas postępowania rekrutacyjnego,
  • c) w przypadku gdy liczba punktów jest jednakowa u co najmniej dwóch osób – osoba o największym udokumentowanym dorobku naukowym.
 • 3) Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu.
 • 4) Dyrektor Instytutu powołuje Komisję Rekrutacyjną.
 • 5) Komisja Rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne w siedzibie Narodowego Instytutu Kardiologii.
 • 6) Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia.
 • 7) Komisja powiadamia kandydata na studia o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej na co najmniej 14 dni przed planowaną datą.
 • 8) Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie. Decyzja Dyrektora Instytutu Kardiologii jest ostateczna.
 • 9) Rekrutacja na studia doktoranckie przebiega dwuetapowo:
  • a) Weryfikacja formalna złożonych dokumentów,
  • b) Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.
 • 10) O wyniku postępowania Komisja Rekrutacyjna powiadamia kandydata w ciągu 14 dni.
 • 11) Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne i zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Instytutu Kardiologii (www.ikard.pl) oraz w siedzibie Instytutu.


Wymagane dokumenty:

 • 1) Kandydat na studia doktoranckie składa za pośrednictwem Kierownika Studiów podanie do Dyrektora Instytutu o przyjęcie na studia.
 • 2) Do podania, o którym mowa powyżej, kandydat dołącza:
  • a) życiorys w formie CV z opisem dotychczasowego kształcenia, pracy oraz udziału w badaniach naukowych,
  • b) oryginalny odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej (można przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów a wymieniony dokument dostarczyć po jego otrzymaniu),
  • c) wykaz ocen uzyskanych w czasie studiów (wg indeksu), z wyliczoną średnią,
  • d) zaświadczenie o ukończeniu stażu podyplomowego (zaświadczenie to może być również przedłożone po ukończeniu stażu podyplomowego w przypadku osób, które go nie podjęły lub są w trakcie jego realizacji) 
   e) informację o dotychczasowej pracy naukowej (publikacje, komunikaty zjazdowe, nagrody), ewentualnie posiadane specjalizacji, studiach podyplomowych, specjalizacjach naukowych,
  • f) propozycję projektu badawczego:
   • - cel pracy,
   • - opis metodyki i zakresu badań,
   • - spis piśmiennictwa.
  • g) 3 fotografie legitymacyjne,
  • h) dane kontaktowe,
  • i) zgodę na przyjęcie warunków regulaminu studiów doktoranckich oraz postępowania rekrutacyjnego.
 • 3) Dodatkowo kandydat może załączyć:
  • a) certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość nowożytnego języka obcego,
  • b) list rekomendujący samodzielnego pracownika naukowego.


Wymagane dokumenty należy składać do dnia 06 lipca 2018 r. do godziny 15.30, p. nr 30 w Sekretariacie Naukowym Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa. (tel. 22 34-34-271)


Rozmowa kwalifikacyjna:

 • 1) Rozmowa kwalifikacyjna jest drugim etapem postępowania rekrutacyjnego.
 • 2) Komisja Rekrutacyjna powiadamia kandydata na studia o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej na co najmniej 14 dni przed planowaną datą.
 • 3) Komisja Rekrutacyjna prowadzi rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami w celu oceny predyspozycji kandydata do pracy naukowej.


Punktacja:

Komisja Rekrutacyjna dokonuje oceny kandydatów, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 • Średnia ocen uzyskanych w czasie studiów: 0 - 10 pkt
 • Aktywność naukowa: konferencje, publikacje: 0 - 15 pkt
 • Certyfikat potwierdzający znajomość języka nowożytnego: 0 - 5 pkt
 • Ocena złożonej przez kandydata propozycji projektu badawczego: 0 - 30 pkt
 • Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem: 0 - 45 pkt


Program studiów doktoranckich:


Akty prawne: