Sympozjum "Diagnostyka i Leczenie Wtórnych Postaci Nadciśnienia Tętniczego"

W dniu 04 listopada 2011 r. w Warszawie odbyło się Sympozjum: Diagnostyka i Leczenie Wtórnych Postaci Nadciśnienia Tętniczego. Sympozjum zorganizowane zostało przez Klinikę Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii i nawiązywało m. innymi do nagrodzonego projektu w konkursie MISTRZ Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, gdzie dzięki udzielonemu subsydium była możliwość realizacji zamierzeń badawczych zawartych w nagrodzonym projekcie oraz wsparcia młodych badaczy rozpoczynających pracę w Klinice Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii.

Wzięli w nim udział wybitni znawcy zagadnienia z kraju i z zagranicy; m. in.:

  • Prof. Graeme Eisenhofer (Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin  Medizinische Klinik III Klinikum Carl Gustav Carus an der TU Dresden),
  • Prof. Jacques Lenders (Department of Internal Medicine Division of General Internal Medicine Raboud University Nijmegen Medical Center,
  • Prof. Paweł Śliwiński oraz Prof. nadzw. Robert Pływaczewski (Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie),
  • Prof. Andrzej Więcek oraz dr hab. Teresa Nieszporek (SPSK im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach).

Ze strony Instytutu Kardiologii wykład wygłosili m. in.: Prof. Andrzej Januszewicz, prof. Adam Witkowski, dr Aleksander Prejbisz, dr Jacek Kądziela, dr Elżbieta Szwench, dr Katarzyna Michel - Rowicka, dr Sylwia Kołodziejczyk - Kruk oraz dr Katarzyna Jóźwik - Plebanek.

W trakcie sympozjum omówione zostały - również na przykładzie przypadków klinicznych - najważniejsze kwestie związane z diagnostyką i leczeniem wtórnego nadciśnienia tętniczego zwłaszcza w przebiegu guza chromochłonnego, zwężenia tętnicy nerkowej oraz pierwotnego hiperaldosteronizmu. Omówione zostały również zasady postępowania z chorym z obturacyjnym bezdechem sennym.

Patronat nad sympozjum objęła Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Instytut Kardiologii oraz Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego.