Terenowa Komisja Bioetyczna

Kontakt:

Dział Planowania i Administracji Nauki

 • ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
 • +48 22 343 42 71
 • +48 22 343 41 58
 • +48 22 343 45 41
 • komisja.bioetyczna@ikard.pl

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Instytutu i Regulaminem Komisji Bioetycznej wszystkie projekty badawcze dotyczące człowieka planowane do wykonania w Instytucie jak i projekty badań wieloośrodkowych, których krajowymi koordynatorami są pracownicy Instytutu są rozpatrywane przez Terenową Komisję Bioetyczną przy Narodowym Instytucie Kardiologii.


Skład Komisji Bioetycznej:

 • dr hab. n. med. Maria Bilińska, prof. inst.
 • prof. dr hab. n. med. Rafał Dąbrowski
 • prof. dr hab. n. med. Mirosław Kowalski
 • prof. dr hab. n. med. Przemysław Leszek
 • dr n. med. Paweł Litwiński
 • prof. dr hab. n. hum. Alicja Przyłuska-Fiszer (filozof, etyk)
 • prof. dr hab. n. med. Witold Rużyłło
 • dr n. med. Krzysztof Szalecki
 • prof. dr hab. n. med. Mateusz Śpiewak
 • dr hab. n. prawn. Marek Świerczyński, prof. UKSW
 • Danuta Turniak (pielęgniarka)
 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Zieliński


Proponowane terminy posiedzeń Terenowej Komisji Bioetycznej 2023:

 • 09.01.2023 rok
 • 13.02.2023 rok
 • 13.03.2023 rok
 • 17.04.2023 rok
 • 08.05.2023 rok
 • 12.06.2023 rok
 • 10.07.2023 rok
 • 14.08.2023 rok
 • 11.09.2023 rok
 • 09.10.2023 rok
 • 13.11.2023 rok
 • 11.12.2023 rok


Akty prawne:

-Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1731, 1733, 2731, 2770, z 2023 r. poz. 605, 650)

-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie komisji bioetycznej oraz Odwoławczej Komisji Bioetycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 218)

-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 117 z 03.05.2019, str. 9, Dz. Urz. UE L 334 z 27.12.2019, str. 165, Dz. Urz. UE L 130 z 24.04.2020, str. 18 i Dz. Urz. UE L 241 z 08.07.2021, str. 7);

-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 176, Dz. Urz. UE L 117 z 03.05.2019, str. 11, Dz. Urz. UE L 334 z 27.12.2019, str. 167 i Dz. Urz. UE L 233 z 01.07.2021, str. 9);

-Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974) z rozporządzeniami wykonawczymi

-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 311 z 17.11.2016, str. 25, Dz. Urz. UE L 238 z 16.09.2017, str. 12, Dz. Urz. UE L 118 z 20.04.2022, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 294 z 15.11.2022, str. 5);

-Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz. U. z 2023 r. poz. 605) z rozporządzeniami wykonawczymi