XIV Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Instytutu Kardiologii w Warszawie

NOWOCZESNA STRATEGIA LECZENIA ZABURZEŃ RYTMU SERCA

Warszawa, 24 listopada 2007, godz. 9.00-16.45
Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79

Szanowni Państwo,

To już czternaste sympozjum naukowo-szkoleniowe organizowane przez Instytut Kardiologii w Warszawie.
Zachęcamy Państwa do spotkania w listopadową sobotę w hotelu Marriott.

Tym razem przedstawimy aktualny stan wiedzy dotyczący leczenia zaburzeń rytmu serca, a dokonała się w tym zakresie prawdziwa rewolucja. Omówimy zarówno metody, które weszły do standardów postępowania, jak i te, które wymagają dalszego doskonalenia.

W ostatnich latach zmieniły się wskazania do stosowania leków antyarytmicznych. Coraz częściej pełnią one rolę wspomagającą inne nowoczesne formy leczenia. Największy postęp w leczeniu zaburzeń rytmu serca przyniósł jednak rozwój metod ablacji przezskórnej. W grupie chorych z częstoskurczem nadkomorowym wybiórcza ablacja prowadzi do całkowitego wyleczenia. Zwrot kosztów ablacji następuje po kilku latach, a szacowany całkowity koszt leczenia chorego jest wielokrotnie niższy od farmakoterapii. Stąd ablacja częstoskurczu "nadkomorowego" stała się postępowaniem rutynowym. Coraz skuteczniej usuwamy także odosobnione komorowe zaburzenia rytmu.

Największym wyzwaniem dla klinicystów i elektrofizjologów jest przyczynowe leczenie migotania przedsionków. W Instytucie Kardiologii wykonaliśmy zabieg skutecznej przezskórnej ablacji ogniskowego migotania przedsionków, jako jedni z pierwszych na świecie, w roku 1996. Obecnie akceptowalną skuteczność ablacji uzyskujemy w zespole ogniskowego napadowego migotania przedsionków, o którego wystąpieniu decydują czynniki wyzwalające, zwykle związane z żyłami płucnymi.

Przekażemy Państwu nasze doświadczenia w leczeniu złośliwych komorowych zaburzeń rytmu serca u chorych z organicznymi chorobami serca, kanałopatiami i innymi chorobami o podłożu genetycznym. Postępowanie w tych przypadkach wymaga zarówno rozważnej strategii, jak i leczenia hybrydowego. Wszczepienie kardiowertera-defibrylatora jest skuteczną metodą przerywania groźnych dla życia arytmii. Jednak częste wyładowania prowadzą do wystąpienia objawów tzw. przewlekłego zespołu pourazowego. W tych przypadkach ablacja podłoża zaburzeń rytmu zmniejsza liczbę wyładowań i znacznie poprawia jakość życia.

Omówimy także dyskusyjne wskazania do kosztownego leczenia przy pomocy defibrylatora resynchronizującego u chorych z krańcowym uszkodzeniem mięśnia lewej komory, mogącego stanowić pomost do przeszczepu serca.
Chcemy też przedstawić Państwu rolę dynamicznie rozwijającej się na świecie i coraz szerzej wdrażanej w Polsce nowej formy diagnostyki i leczenia, jaką jest telemedycyna.

Stałych wiernych Uczestników naszych spotkań ponownie serdecznie witamy, zapraszając równocześnie Nowych. Będziemy się starali przybliżyć Państwu świat wirtualnych obrazów i realnych możliwości leczenia zaburzeń rytmu serca.

Witold Rużyłło

Piotr Hoffman

Zofia T. Bilińska

tl_file2/content/nauka/konferencje/xiv sympozjum naukowo szkoleniowe instytutu kardiologii w warszawie/witold rozyllo_53.png

tl_file2/content/nauka/konferencje/xiv sympozjum naukowo szkoleniowe instytutu kardiologii w warszawie/franciszek walczak.png

tl_file2/content/nauka/konferencje/xiv sympozjum naukowo szkoleniowe instytutu kardiologii w warszawie/Elzbieta Katarzyna Wlodarska.png

Dyrektor Instytutu Kardiologii

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego


Program naukowy

Powitanie

W. Rużyłło

900

SESJA NR 1

MIEJSCE FARMAKOTERAPII W LECZENIU ZABURZEŃ RYTMU SERCA NA POCZĄTKU XXI WIEKU

H. Szwed/W. Rużyłło

910 - 1045

Amiodaron i nowe leki antyarytmiczne III grupy

H. Szwed

910

Szybka czynność serca jako czynnik ryzyka śmierci sercowo -naczyniowej

A. Rynkiewicz

930

Leczenie przeciwzakrzepowe i przeciwpłytkowe u chorych z zaburzeniami rytmu leczonych ablacją elektryczną

J. Stępińska

950

Rola telemedycyny w diagnostyce i leczeniu zaburzeń rytmu serca

R. Piotrowicz

1010

Dyskusja

1030

SESJA NR 2

ABLACJA W LECZENIU MIGOTANIA PRZEDSIONKÓW I NADKOMOROWYCH ZABURZEŃ RYTMU

J. Stępińska /F. Walczak

1115 - 1230

Jakie czynniki pozwalają przewidzieć dobry wynik ablacji u chorych z migotaniem przedsionków?

F.Walczak

1115

Ablacja w leczeniu migotania przedsionków: metody, wyniki, ryzyko

P. Derejko

1135

Ablacja częstoskurczu nadkomorowego postępowaniem z wyboru

P. Urbanek

1155

Dyskusja

1215

SESJA NR 3

KOMOROWE ZABURZENIA RYTMU

Ł. Szumowski/R. Baranowski

1330 - 1500

Chory bez organicznej choroby serca ? kiedy wymaga leczenia?

M. Pytkowski

1330

Kardiomiopatia niedokrwienna ? wskazania, wyniki, ryzyko ablacji elektrycznej

Ł. Szumowski

1350

Wielokształtne częstoskurcze komorowe.

E. K. Włodarska

1410

Nowatorska metoda ablacji trigera częstoskurczu wielokształtnego w chorobie wieńcowej i kanałopatiach

Ł. Szumowski

1430

Dyskusja

1450

SESJA NR 4

NAGŁY ZGON SERCOWY

A. Przybylski/E. K. Włodarska

1515 - 1645

Ryzyko nagłego zgonu w chorobie niedokrwiennej serca - rola kardiowertera-defibrylatora w prewencji pierwotnej

A. Przybylski

1515

Optymalizacja leczenia antyarytmicznego u chorych z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem

R. Baranowski

1535

Nagły zgon sercowy u chorych po operacjach wad wrodzonych serca ? reoperacja czy ablacja i kardiowerter-defibrylator?

P. Hoffman

1555

CRT-D (defibrylator resynchronizujący) - uznana metoda dla wielu chorych czy kosztowne pomysły elektrofizjologów?

M. Sterliński

1615

Dyskusja

1635

Zakończenie Sympozjum

1645

Pliki do pobrania: