XIX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe

24 listopada 2012 r. odbyło się XIX Sympozjum Instytutu Kardiologii. Wiodącym tematem spotkania były "Postępy w diagnostyce i terapii chorób sercowo-naczyniowych 2012".

Podczas sympozjum zostały omówione cztery główne zagadnienia:

 • Oporna niewydolność serca
 • Oporne nadciśnienie tętnicze
 • Oporne na leczenie arytmie - debata
 • Telekardiologia - to już nasza codzienność

Pierwsza sesja była poświęcona opornej na leczenie niewydolności serca.

Przewodniczyli jej: prof. dr hab. med. Witold Rużyłło, prof. dr hab. med. Jerzy Korewicki oraz dr hab. med. Mariusz Kuśmierczyk, prof. nadzw. IK.

W trakcie sesji przedstawione zostały zasady kwalifikacji chorych do przeszczepu serca i wspomagania lewej komory oraz zasady opieki nad chorymi, którym wszczepiono sztuczną lewą komorę serca.

Ponadto zaprezentowane zostały alternatywne metody leczenia interwencyjnego u chorych z wtórną niedomykalnością mitralną.


Wykłady wygłosili:

 • prof. dr hab. med. Tomasz Zieliński - Oporna i schyłkowa niewydolność serca - skala problemu.
 • dr n. med. Małgorzata Sobieszczańska - Małek Przeszczepienie serca - kwalifikacja i co dalej?
 • dr n. med. Piotr Kołsut - Przeszczepienie, wspomaganie i inne metody leczenia chirurgicznego.
 • prof. dr hab. med. Piotr Hoffman - Wtórna niedomykalność mitralna - znaczenie i diagnostyka.
 • prof. dr hab. med. Adam Witkowski, dr hab. med. Piotr Szymański, prof. nadzw. IK, - Alternatywne metody leczenia interwencyjnego. Mitral valve clip i inne techniki - kiedy i komu ?

W czasie sesji dotyczącej prawdziwie opornego nadciśnienia tętniczego omówione zostały zasady farmakoterapii oraz nowe możliwości leczenia interwencyjnego z zastosowaniem przezskórnej denerwacji lub angioplastyki tętnic nerkowych.

Sesji przewodniczyli: prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz, prof. dr hab. med. Janina Stępińska, prof. dr hab. med. Adam Witkowski


Wykłady wygłosili:

 • prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz - Oporne nadciśnienie tętnicze jako problem kliniczny.
 • dr n. med. Elżbieta Florczak - Wyniki badania RESIST-POL ? co wnoszą do praktyki klinicznej?
 • dr n. med. Aleksander Prejbisz - Praktyczne zasady leczenia farmakologicznego chorych na oporne nadciśnienie tętnicze.
 • prof. dr hab. med. Adam Witkowski - Leczenie interwencyjne opornego nadciśnienia tętniczego.

W kolejnej sesji omówione zostały problemy związane z leczeniem opornych na leczenie arytmii

Sesji przewodniczyli: dr hab. med. Łukasz Szumowski, prof. nadzw. IK, dr hab. med. Elżbieta K. Biernacka, prof. nadzw. IK, dr hab. med. Andrzej Przybylski, prof. nadzw. IK oraz prof. dr hab. med. Franciszek Walczak.


Wykłady wygłosili:

 • dr hab. med. Andrzej Przybylski, prof. nadzw. IK- Pacjent z licznymi wyładowaniami - czy jest bardziej zagrożony ?
 • dr hab. med. Łukasz Szumowski, prof. nadzw. IK - Burza elektryczna - czy leczenie ablacją powinno być standardem ?
 • dr hab. med. Łukasz Szumowski, prof. nadzw. IK - Kiedy arytmie nadkomorowe mogą być groźne ? (Wykład w dużej części został przygotowany przez dr n. med. Pawła Derejko).

W trakcie sesji przedstawione zostały także przypadki dotyczące chorych z niestabilnym hemodynamicznie częstoskurczem oraz z burzą elektryczną.

Sesji dotyczącej Telekardiologii przewodniczyli: prof. dr hab. med. Witold Rużyłło oraz dr n. med. Ewa Piotrowicz
W sesji omówiono możliwości jakie daje telemedycyna u chorych z migotaniem przedsionków i niewydolnością serca.


Wykłady wygłosili:

 • dr hab. med. Łukasz Szumowski, prof. nadzw. IK - Długotrwały telemonitoring standardem u pacjentów z migotaniem przedsionków.
 • prof. dr hab. med. Ryszard Piotrowicz - Telerehabilitacja pacjentów z niewydolnością serca standardem europejskim