XXI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Instytutu Kardiologii

tl_file2/Aktualnosci/2014/XXI Sympozjum IK/Stany nagle w kardiologii.JPG

22 listopada 2014 r. odbyło się XXI Sympozjum Instytutu Kardiologii. Tematem spotkania były „Stany nagłe w kardiologii 2014”. W sympozjum wzięło udział 544 osoby, w tym 40 studentów z pięciu studenckich kół naukowych, które działają przy Instytucie Kardiologii.

Pierwsza sesja poświęcona była wstrząsowi kardiogennemu, podczas której omówione zostały przyczyny jego występowania. Zwrócono uwagę na problem powikłań wielonarządowych u chorych we wstrząsie kardiogennym i ryzyku niewydolności nerek. Podkreślono rolę kontrapulsacji wewnątrzaortalnej w leczeniu wstrząsu kardiogennego. Przedstawione zostały również zasady postępowania u chorych z mechanicznym powikłaniem zawału serca, w przebiegu ostrego zespołu wieńcowego oraz z klinicznym podejrzeniem zapalenia mięśnia sercowego o piorunującym przebiegu.

Podczas drugiej sesji omówiono problematykę dotyczącą burz elektrycznych, które stanowią narastający problem kliniczny. Poruszono temat diagnostyki i leczenia takich chorych na oddziale intensywnej terapii kardiologicznej. Podkreślono również rolę elektrofizjologii w zakresie leczenia chorych z burzą elektryczną.

W trakcie sesji omówiono także wyniki ogólnopolskiego badania "RECOVERY" dotyczącego tego zagadnienia. Przedstawiono także postępowanie u pacjentów z licznymi wyładowaniami kardiowertera-defibrylatora.

W trakcie trzeciej sesji omówiony został aktualny stan wiedzy na temat przełomu nadciśnieniowego. Przedstawione zostały kryteria rozpoznawania i następstwa przełomu nadciśnieniowego. W trakcie sesji przedstawiono również zasady postępowania u chorego z nadciśnieniem tętniczym w stanach zagrożenia życia oraz w przypadku nagłego wzrostu ciśnienia, a jak u pacjenta z nadciśnieniem złośliwym. Ponadto omówione zostały przypadki leczenia przełomu nadciśnieniowego u chorych z nadciśnieniem pierwotnym i wtórnym.

Podczas ostatniej sesji przedstawione zostały wskazania do leczenia operacyjnego w trybie pilnym w Instytucie w 2014 r. oraz przypadek chorego operowanego z powodu ostrego rozwarstwienia aorty piersiowej. Podkreślono również rolę badań genetycznych w podejmowaniu decyzji terapeutycznych. Na przykładzie przypadku omówiono postępowanie u chorego z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia.

Ponadto przedstawione zostały nasze doświadczenia, nadzieje i perspektywy związane z mechanicznym wspomaganiem serca.


Pierwszej sesji, poświęconej wstrząsowi kardiogennemu przewodniczyli: Prof. Witold Rużyłło, Prof. Janina Stępińska, Prof. Mariusz Kusmierczyk.
Wykład wygłosił:
- Dr. n. med. Marek Banaszewski; Definicja i przyczyny wstrząsu kardiogennego
Przedstawiono także przypadki chorych z komentarzami:
- Marta Załęska-Kocięcka; Przypadek 1. Chory we wstrząsie kardiogennym - problem powikłań wielonarządowych
- Anna Konopka Komentarz. Jak zmniejszyć ryzyko niewydolności nerek?
- Anna Skrobisz; Przypadek 2. Chory z mechanicznym powikłaniem zawału serca
- Izabela Wojtkowska; Komentarz. Jaka jest rola kontrapulsacji wewnątrzaortalnej we wstrząsie kardiogennym?
- Elżbieta Kremis; Przypadek 3. Chory we wstrząsie kardiogennym w przebiegu OZW
- Prof. Adam Witkowski; Komentarz. Jak postępować w wielonaczyniowej chorobie wieńcowej?
- Piotr Góral Przypadek 4. Chory z klinicznym podejrzeniem zapalenia mięśnia sercowego o piorunującym przebiegu
-Prof. Tomasz Zieliński; Komentarz. Jak osiągnąć cele leczenia?


Sesji pt.: Burze elektryczne - narastający problem kliniczny przewodniczyli: Prof. Mariusz Pytkowski, Prof. Łukasz Szumowski, Prof. Adam Witkowski
Wykłady wygłosili:
- Miłosz Marona; Burza elektryczna - niezbędna diagnostyka i leczenie na oddziale intensywnej terapii kardiologicznej
- Piotr Urbanek; Co elektrofizjolog może zaproponować pacjentowi z burzą elektryczną?
- Łukasz Szumowski; Wyniki ogólnopolskiego rejestru leczenia burz elektrycznych "RECOVERY"
- Michał Orczykowski; Dwa przypadki. Pacjenci z licznymi wyładowaniami ICD
-Prof. Łukasz Szumowski; Komentarz. Elektrofizjolog ? czy to już standard?


Sesji pt.: Przełom nadciśnieniowy - historia czy rzeczywistość przewodniczyli: Prof. Piotr Hoffman, Prof. Andrzej Januszewicz, Prof. Hanna Szwed.
Wykłady wygłosili:
- Prof. Andrzej Januszewicz; Kryteria rozpoznania i następstwa przełomu nadciśnieniowego
- Prof. Janina Stępińska; Jak postępować u chorego z nadciśnieniem tętniczym w stanach zagrożenia życia?
- Prof. Mariola Pęczkowska; Nagły wzrost ciśnienia - jak postępować w praktyce?
- Aleksander Prejbisz; Przełom nadciśnieniowy a nadciśnienie złośliwe - odrębności postępowania
Przedstawiono również dwa przypadki chorych z komentarzami.
- Sylwia Kołodziejczyk-Kruk; Przypadek 1. Przełom nadciśnieniowy w przebiegu nadciśnienia pierwotnego
- Prof. Marek Kabat; Komentarz
- Ewa Warchoł-Celińska; Przypadek 2. Przełom nadciśnieniowy u chorego z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym
- Prof. Marek Kabat; Komentarz


Sesji pt.: "Co kardiochirurg operuje w trybie pilnym w roku 2014" przewodniczyli: Prof. Tomasz Hryniewiecki oraz Prof. Jacek Różański.
Wykłady wygłosili:
- Prof. Mariusz Kuśmierczyk; Wskazania do leczenia operacyjnego w trybie pilnym w Instytucie Kardiologii w 2014 r.
Przedstawiono także trzy przypadki chorych a sesję podsumował Prof. Jacek Różański
- Piotr Kołsut; Przypadek 1. Ostre rozwarstwienie aorty piersiowej
- Eugeniusz Szpakowski; Komentarz. Co dalej?
- Elżbieta Abramczuk, Krzysztof Kuśmierski; Przypadek 2. Infekcyjne zapalenie wsierdzia
- Prof. Tomasz Hryniewiecki; Komentarz
- Grzegorz Religa; Przypadek 3. Mechaniczne wspomaganie krążenia jako procedura ratowania życia

Sympozjum podsumował prof. Witold Rużyłło.