XXII Sympozjum Naukowo - Szkoleniowe Instytutu Kardiologii

21 listopada 2015 r. odbyło się XXII Sympozjum Instytutu Kardiologii. Tematem spotkania było: „Bezpieczeństwo pacjenta a korzyści z zabiegów w kardiologii”.

Pierwsza sesja poświęcona była współczesnym możliwościom kardiologii interwencyjnej w leczeniu wad zastawkowych serca. Sesji przewodniczyli: Prof. Adam Witkowski, Prof. Tomasz Hryniewiecki, Prof. Piotr Hoffman.
Omówione zostały wskazania i przeciwwskazania do przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej, mitralnej i płucnej. Zaprezentowano przypadek chorego po chirurgicznej wymianie zastawki mitralnej, u którego wykonano kolejną przezcewnikową implantację tej zastawki oraz pacjenta, u którego przeprowadzono jednoczesną przezcewnikową implantację zastawki aortalnej i mitralnej. Zwrócono również uwagę na problemy związane z leczeniem interwencyjnym niedomykalności zastawki trójdzielnej.

W czasie drugiej sesji omówiono współczesne możliwości kardiologii interwencyjnej w leczeniu strukturalnych chorób serca. Sesji przewodniczyli: Prof. Marcin Demkow, Prof. Jacek Różański, Prof. Witold Rużyłło.
Przedstawiono wskazania i przeciwwskazania do zabiegu zamknięcia uszka lewego przedsionka. Omówiono także wskazania i przeciwwskazania do zabiegu u chorych z tętniakiem i rozwarstwieniem aorty. Przedstawiono przypadek pacjenta z niezastawkowym migotaniem przedsionków oraz przypadki chorych, u których zamknięto interwencyjnie tętniaki rzekome gałęzi tętnicy płucnej.

Trzecia sesja poświęcona była ablacji w zaburzeniach rytmu serca. Sesji przewodniczyli: Prof. Łukasz Szumowski, Prof. Mariusz Pytkowski, Prof. Hanna Szwed.
W trakcie sesji omówiono wskazania i przeciwwskazania do ablacji arytmii przedsionkowych. Przedstawiono również przypadki chorych poddawanych interwencjom elektrofizjologicznym z nietypowych/rzadkich wskazań. Omówiono problemy związane z wykonywaniem zabiegów ablacji u chorych ze wszczepionym urządzeniem do elektroterapii.

Podczas czwartej sesji przedstawione zostały doświadczenia Instytutu i perspektywy związane z mechanicznym wspomaganiem serca. Sesji przewodniczyli: Prof. Mariusz Kuśmierczyk, Prof. Tomasz Zieliński, Prof. Janina Stępińska.
Omówiono wybór metody leczenia u chorych z ciężką niewydolnością serca oraz podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: „czy każdy chory z ciężką niewydolnością serca jest dobrym kandydatem do wspomagania mechanicznego?”. Przedstawiono również przypadek chorego, u którego zastosowano takie leczenie. Zwrócono także uwagę na problemy związane z opieką ambulatoryjną nad chorymi z długoterminowym wspomaganiem mechanicznym lewej komory serca.

Podobnie jak w ubiegłych latach, Sympozjum cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Wszystkim przybyłym – licznie zgromadzonym słuchaczom, wykładowcom, organizatorom – bardzo dziękujemy za kolejne udane spotkanie!