Zadania finansowane z budżetu państwa

 ♡ Koordynacja i monitorowanie Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032”

Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022 – 2032

W dniu 30 sierpnia 2023 r. została podpisana umowa nr 5/6/1/NIK-PIB/85149/2023/101/1116 na realizację zadań związanych z koordynacją i monitorowaniem Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022 – 2032 w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022 – 2032”.

DOFINANSOWANIE: 1 794 507,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 794 507,00 zł

DATA PODPISANIA UMOWY: Sierpień 2023 r.

Celem realizacji zadania jest koordynacja i monitorowanie Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022 – 2032 przez cały okres jego realizacji, a w szczególności:

 • 1. Pozyskiwanie, gromadzenie i analizowanie danych populacyjnych pozwalających na oszacowanie parametrów ilościowych i jakościowych w dziedzinie profilaktyki pierwotnej, badań przesiewowych, diagnostyki i leczenia oraz obserwacji po jego zakończeniu we wszystkich chorobach układu krążenia – przygotowywanie analiz i sprawozdań z realizacji Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia (NPCHUK), w tym m.in.
  • Bieżące pozyskiwanie, gromadzenie i analizowanie danych umożliwiających ocenę rezultatów zadań realizowanych w ramach NPCHUK, w tym zmiany wskaźników epidemiologicznych i bezpośrednich efektów działań;
  • Opracowywanie mierników realizacji zadań NPCHUK, ich obliczanie oraz przedstawianie wniosków z uzyskanych wyników;
  • Przedstawianie wniosków z realizacji zadań NPCHUK oraz propozycji dotyczących dalszego ich wykonywania.

2. Monitorowanie realizacji zadań Programu oraz współpraca z Ministerstwem Zdrowia i innymi podmiotami w zakresie opracowywania i monitorowania szczegółowych harmonogramów zadań, w tym m.in.:

 • Utrzymywanie stałego kontaktu z przedstawicielami komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia, odpowiedzialnymi za realizację poszczególnych zadań NPCHUK, a także udzielanie im wsparcia merytorycznego w zakresie podejmowanych działań, koordynowanie prowadzonych prac i monitorowanie ich postępów, w tym organizacja spotkań, przygotowywanie sprawozdań/ podsumowań/raportów/notatek, bieżące przekazywanie materiałów i opracowań do Ministerstwa Zdrowia.
 • Współpraca ze specjalistami z różnych dziedzin np. ze statystykami, epidemiologami, konsultantami krajowymi, towarzystwami naukowymi oraz innymi specjalistami i podmiotami, m.in. z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Narodowym Funduszem Zdrowia, Centrum Egzaminów Medycznych, Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego PZH – Państwowym Instytutem Badawczym, Centrum e-Zdrowia, Agencją Badań Medycznych w zakresie realizacji zadań NPCHUK.
 • Monitorowanie skutków wprowadzanych zmian systemowych, w tym skutków wdrożenia nowych działań i polityk zdrowotnych w zakresie opieki koordynowanej dot. chorób układu krążenia, zmian w finansowaniu świadczeń zdrowotnych, krajowej sieci kardiologicznej, polityki lekowej i technologii medycznych mających zastosowanie w profilaktyce i leczeniu chorób układu krążenia.
 • Udział w opracowywaniu efektywnych mechanizmów kontrolnych, w tym wyszkolonych zasobów kadrowych, a także efektywnych narzędzi informatycznych, do weryfikacji przestrzegania standardów i wytycznych postępowania diagnostyczno-terapeutycznego wdrażanych w toku realizacji NPCHUK

♡ OBSZAR II. INWESTYCJA W EDUKACJĘ, PROFILAKTYKĘ I STYL ŻYCIA

Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022 – 2032

W ramach realizacji działań OBSZARU II.  INWESTYCJA W EDUKACJĘ, PROFILAKTYKĘ I STYL ŻYCIA Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022 – 2032, w dniu 13 września 2023 r. została podpisana umowa nr 5/2/2/85149/2023/101/1162 przedmiotem której jest realizacja w 2023 r. niżej wymienionych działań.

DOFINANSOWANIE: 858 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 858 000,00 zł

DATA PODPISANIA UMOWY: Wrzesień 2023 r.

Działanie 5. Wdrażanie i dostosowywanie regulacji prawnych wspierających politykę antytytoniową

Realizowany cel NPChUK:

Zredukowanie poziomu klasycznych czynników ryzyka ChUK w populacji z uwzględnieniem społeczno-ekonomicznych nierówności w zdrowiu.

Poddziałanie 5.5. Włączenie lekarzy różnych specjalności, w szczególności lekarzy POZ i medycyny pracy, oraz innego personelu medycznego w działania profilaktyki pierwotnej i promocję zasad zdrowego stylu życia.

Przedmiotem prac w roku 2023 będzie dokonanie analizy potrzeb edukacji zdrowotnej, zawierającej w szczególności opis funkcjonujących mechanizmów/procedur w zakresie skuteczności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w tym roli lekarza POZ i lekarza medycyny pracy oraz innego personelu medycznego w zakresie realizowanych w sposób ciągły działań edukacyjnych i profilaktycznych, ukierunkowanych na prowadzenie zdrowego stylu życia.

Poddziałanie 5.8. Kontynuacja procesu szkolenia kadr medycznych udzielających świadczeń w zakresie lecznictwa szpitalnego i POZ dotyczącego profilaktyki, w szczególności w obszarze leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu i szkód spowodowanych spożyciem alkoholu.

Ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia (ChUK) kształtuje się od najmłodszych lat. Nieodpowiedni styl życia już w dzieciństwie i wczesnych lata dorosłości będzie przekładał się na występowanie chorób, w tym chorób sercowo-naczyniowych w przyszłości. Należy podkreślić, że nie musi to być bardzo odległa przyszłość. Dlatego też znajomość czynników ryzyka, które wpływają na ryzyko sercowo-naczyniowe, szczególnie u osób w młodym wieku musi być duża, aby prawidłowy styl życia w okresie dzieciństwa – młodych dorosłych przełożył się na niższe ryzyko ChUK. Aby odpowiednio wdrożyć szeroko pojętą edukację w zakresie wpływu poszczególnych czynników na układ sercowo-naczyniowy wśród młodzieży, istotnym elementem jest ocena ich świadomości na temat związku poszczególnych zachowań np.: palenia tytoniu, spożywania nadmiernej ilości alkoholu, małej aktywności fizycznej, nieprawidłowej diety. Poprzez poznanie świadomości młodych osób, możliwe będzie zaplanowanie dalszych działań i opracowanie założeń i programów edukacyjnych. Istotnym elementem jest również poznanie oczekiwań młodzieży na temat zakresu programów profilaktycznych oraz, co bardzo istotne, sposobu ich realizacji. Odpowiednio dopasowane do młodego pokolenia i ich potrzeb edukacyjnych programy profilaktyczne mogą być bardziej skuteczne.


♡ OBSZAR III. INWESTYCJE W PACJENTA

Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022 – 2032

W ramach realizacji działań OBSZARU III. INWESTYCJE W PACJENTA Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022 – 2032, w dniu 13 września 2023 r. została podpisana umowa nr 5/3/1/85149/2023/101/1161 przedmiotem której jest realizacja w 2023 r. niżej wymienionych działań.

DOFINANSOWANIE: 614 900,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 614 900,00 zł

DATA PODPISANIA UMOWY: Wrzesień 2023 r.

Działanie 6. Poprawa zgłaszalności na badania przesiewowe oraz zwiększenie zaangażowania personelu medycznego POZ i medycyny pracy w identyfikację oraz ocenę czynników ryzyka ChUK, we współpracy z Centrami Zdrowia Publicznego i Centrami Doskonałości Kardiologicznej.

Realizowany cel NPChUK:

Obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu ChUK, w tym obniżenie nadumieralności mężczyzn w wieku produkcyjnym (25–64 lata) oraz zbliżenie wskaźników stanu zdrowia (długość trwania życia, liczba zgonów oraz chorobowość) do średnich wskaźników w EU-27.

Poddziałanie 6.3. Zmodyfikowanie programów profilaktyki ChUK, uwzględniające aktualną sytuację epidemiologiczną, w celu zapewnienia większego udziału populacji w badaniach przesiewowych, a także większą skuteczność działań edukacyjnych i leczniczych.

Celem realizowanych  działań jest w szczególności przygotowanie nowej Karty Ryzyka Sercowo-Naczyniowego, opartej na odległej obserwacji chorobowości i umieralności osób uczestniczących w badaniach wieloośrodkowych WOBASZ i WOBASZ II. Realizacja powyższego pozwoli zaadresować najbardziej ważne czynniki ryzyka ChUK oraz podjąć właściwe działania prewencyjne w wymiarze populacyjnym.

Ocena ryzyka wystąpienia ChUK stanowi podstawowy element prewencji ChUK. Pozwala na prognozowanie odległe chorobowości ChUK zarówno w odniesieniu do poszczególnych osób jak i do całej populacji. Przekłada to się na:

 • w wymiarze indywidualnym – określenie intensywności działań prewencyjnych: modyfikacji stylu życia oraz rozpoczęcie i intensywność farmakoterapii;
 • w wymiarze populacji – określenie zakresu działań profilaktycznych, określenie celowości i zakresu badań przesiewowych, ocenę wskazań i warunków dostępności leków stosowanych w prewencji ChUK, ocenę ekonomiczną koniecznych działań, przewidywanie potrzeb osobowych i aparaturowych w odniesieniu do leczenia ChUK.

♡ OBSZAR IV. INWESTYCJE W NAUKĘ I INNOWACJE

Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022 – 2032

W ramach realizacji działań OBSZARU IV. INWESTYCJE W NAUKĘ I INNOWACJE Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022 – 2032, w dniu 13 września 2023 r. została podpisana umowa nr 5/4/1/85149/2023/101/1163 przedmiotem której jest realizacja w 2023 r. niżej wymienionych działań.

DOFINANSOWANIE: 5 941 551,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 5 941 551,00 zł

DATA PODPISANIA UMOWY: Wrzesień 2023 r.

Działanie 10. Poprawa organizacji systemu badań naukowych w kardiologii.

Realizowany cel NPChUK:

 • 1. Poprawa organizacji badań naukowych w kardiologii i dziedzinach pokrewnych oraz zwiększenie potencjału badań naukowych i projektów innowacyjnych w zakresie między innymi identyfikacji populacji najbardziej narażonych na ryzyko zachorowania na ChUK oraz głównych przyczyn rozwoju ChUK, a także wypracowanie rozwiązań diagnostyczno-terapeutycznych
 • 2. Zredukowanie poziomu klasycznych czynników ryzyka ChUK w populacji z uwzględnieniem społeczno-ekonomicznych nierówności w zdrowiu.

Cel szczegółowy:

 • 1. Wsparcie i rozwój badań naukowych w kardiologii i dziedzinach pokrewnych oraz wypracowanie modelowych zmian w organizacji badań przesiewowych.
 • 2. Ocena sytuacji zdrowotnej społeczeństwa przez monitorowanie wskaźników chorobowości i zgonów, ale także metodą bezpośrednią w ramach reprezentatywnych przekrojowych badań populacyjnych.

Poddziałanie 10.1. Zorganizowanie i utrzymanie sieci repozytoriów próbek biologicznych w wybranych ośrodkach naukowych.

W roku 2023 planuje się stworzenie Raportu otwarcia - Analizy potrzeb i wymagań w kierunku zorganizowania i utrzymania sieci repozytoriów biologicznych w wybranych ośrodkach naukowych. Ocenie poddany zostanie stan faktyczny, perspektywiczne kierunki rozwoju różnych jednostek naukowych w tym zakresie. Opracowany w ramach analizy materiał, w dalszych latach realizacji NPChUK, posłuży utworzeniu i utrzymaniu sieci repozytoriów próbek biologicznych w wybranych ośrodkach naukowych w obszarze ChUK.

Poddziałanie 10.2. Prowadzenie ogólnopolskich wieloośrodkowych badań epidemiologicznych w szczególności w zakresie częstości występowania chorób serca i naczyń, czynników ryzyka chorób serca i naczyń oraz zachowań zdrowotnych, pozwalających na ocenę sytuacji zdrowotnej.

Celem zadania jest organizacja i przeprowadzenie badania WOBASZ NIKARD, które ma ocenić sytuację zdrowotną dorosłej populacji polskiej w zakresie częstości występowania chorób układu krążenia (ChUK) oraz zachowań zdrowotnych. Jest to podstawowe badanie monitorujące  rozpowszechnienie, kontrolę i leczenie czynników ryzyka ChUK w Polsce (ogółem) oraz w poszczególnych województwach, a także monitorujące znajomość  zasad prewencji oraz ocenę wybranych aspektów działań służby zdrowia.

Uzyskane wyniki pozwolą na dokonanie analizy uwarunkowań demograficznych, społecznych, ekonomicznych ChUK i innych chorób przewlekłych, analizy skuteczności działań profilaktycznych realizowanych w POZ i opiece specjalistycznej oraz analizy przyczyn  umieralności z powodu chorób układu krążenia w Polsce (badanie kohorty).  Przeprowadzenie badania bezpośredniego populacji jest niezbędne do planowania działań i oceny ich efektów w ramach Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032.

W roku 2023 rozpoczną się również prace nad przygotowaniem założeń oraz protokołu badania WOBASZ NIKARD DZIECI. Celem realizacji zadania będzie zapewnienie wsparcia eksperckiego w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia realizacji „Badania zagrożenia populacji polskiej chorobami układu krążenia – WOBASZ NIKARD DZIECI”, które ma ocenić sytuację zdrowotną dzieci w omawianym obszarze.

Działanie 11. Zapewnienie dostępu do innowacyjnych terapii w kardiologii oraz dziedzinach pokrewnych związanych z ChUK.

Realizowany cel NPChUK:

Obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu ChUK, w tym obniżenie nadumieralności mężczyzn w wieku produkcyjnym (25–64 lata) oraz zbliżenie wskaźników stanu zdrowia (długość trwania życia, liczba zgonów oraz chorobowość) do średnich wskaźników w EU-27.

Cel szczegółowy:

 • 1. Poprawa koordynacji opieki nad pacjentem kardiologicznym na całej „ścieżce pacjenta”, w tym racjonalizacja opieki szpitalnej, przesunięcie środka ciężkości z opieki stacjonarnej na opiekę ambulatoryjną, poprawa dostępu do opieki ambulatoryjnej oraz do diagnostyki (zniesienie lub zwiększenie limitów), a także lepsza koordynacja pomiędzy opieką stacjonarną i ambulatoryjną.
 • 2. Wdrożenie kryteriów jakości dla kluczowych funkcji diagnostycznych w systemie opieki kardiologicznej.

Poddziałanie 11.2. Podjęcie działań zmierzających do zwiększenia dostępu do najnowszych metod terapeutycznych przez rozszerzenie wykazu leków refundowanych w terapiach kardiologicznych i innych związanych z ChUK oraz wdrażanie innowacyjnych usług, technologii i procedur medycznych.

W celu odpowiedniego przygotowania i przeprowadzenia procesu poprawy dostępu do najnowszych metod diagnostycznych i terapeutycznych koniecznym jest przygotowanie i przeprowadzenie analiz badań pilotażowych w zakresie zastosowania angio - TK i TK-FFR u chorych diagnozowanych z powodu podejrzenia choroby wieńcowej.

Dzięki badaniu możliwa będzie m. in. diagnoza stanu obecnego w podziale na rodzaje wykorzystywanych metod diagnostycznych, ich ilość, wpływ na optymalizację procesu diagnostycznego, jak również poprawę wyników leczenia i rokowania rokowania.

Obecnie dostępne dane z badań naukowych i analiz dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa metody są często konfliktowe i nie pozwalają na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków, w szczególności w odniesieniu do populacji polskiej.

Celem podejmowanych działań w tym obszarze będzie opracowanie standardów organizacja kompleksowej diagnostyki choroby wieńcowej u stabilnych pacjentów z podejrzeniem tej choroby.

W ramach poddziałania przewiduje się analizy w dwóch obszarach:

CEL 1: Optymalizacja zastosowania, oraz określenie ścieżki diagnostycznej dla chorych z podejrzeniem choroby wieńcowej opartej o nowoczesną nieinwazyjną diagnostykę obrazową.

CEL 2: Opracowanie zasad stosowania nowego badania dodatkowego - oceny cząstkowej rezerwy wieńcowej na podstawie badania angio TK tętnic wieńcowych (FFR-TK) w ramach krajowego systemu opieki zdrowotnej u stabilnych chorych, u których w badaniu angio-TK stwierdzono graniczne zwężenie w co najmniej jednej tętnicy wieńcowej.

Efektem końcowym realizacji zadania będzie opracowanie nowych schematów kompleksowej, nieinwazyjnej diagnostyki choroby wieńcowej z zastosowaniem tomografii komputerowej (TK), w tym z uwzględnieniem użycia FFR-TK.


OBSZAR V. INWESTYCJE W SYSTEM OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ

Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022 – 2032

W ramach realizacji działań OBSZARU V. INWESTYCJE W SYSTEM OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022 – 2032, w dniu 13 września 2023 r. została podpisana umowa nr /5/12/85149/2023/101/116 przedmiotem której jest realizacja w 2023 r. niżej wymienionych działań.

DOFINANSOWANIE: 3 410 550,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 3 410 550,00 zł

DATA PODPISANIA UMOWY: Wrzesień 2023 r.

Działanie 12. Wdrożenie kompleksowej i koordynowanej opieki kardiologicznej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Realizowany cel NPChUK:

Obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu ChUK, w tym obniżenie nadumieralności mężczyzn w wieku produkcyjnym (25–64 lata) oraz zbliżenie wskaźników stanu zdrowia (długość trwania życia, liczba zgonów oraz chorobowość) do średnich wskaźników w EU-27.

Cel szczegółowy:

 • 1. Poprawa koordynacji opieki nad pacjentem kardiologicznym na całej „ścieżce pacjenta”, w tym racjonalizacja opieki szpitalnej, przesunięcie środka ciężkości z opieki stacjonarnej na opiekę ambulatoryjną, poprawa dostępu do opieki ambulatoryjnej oraz do diagnostyki (zniesienie lub zwiększenie limitów), a także lepsza koordynacja pomiędzy opieką stacjonarną a ambulatoryjną.
 • 2. Wdrożenie kompleksowej i koordynowanej opieki kardiologicznej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Poddziałanie 12.1: Przygotowanie rozwiązań legislacyjnych, na podstawie których będę wdrażane nowe struktury organizacji i zarządzania opieką kardiologiczną w całym kraju. W ramach Krajowej Sieci Kardiologicznej wprowadzenie hierarchizacji ośrodków leczniczych, ustanowionych w oparciu o stopień referencyjności, odzwierciedlający poziom wyspecjalizowania oraz zakres przypisanych obowiązków i zadań.

W roku 2023 planuje się stworzenie Raportu otwarcia - diagnozy stanu obecnego. Głównym celem badania będzie pozyskanie informacji o alokacji, posiadanych przez podmioty lecznicze kompetencjach do prowadzenia działalności leczniczej w obszarze chorób serca i naczyń, a w szczególności: zasobach ludzkich, potencjale naukowym, liczbie łóżek, rodzaju i liczbie wykonywanych świadczeń zdrowotnych, liczbie leczonych chorych, ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków pediatrycznych oraz rehabilitacji.

Jednocześnie badanie pozwoli na zebranie danych dotyczących kadry medycznej, stanu posiadania oraz poziomie wykorzystania w działalności leczniczej infrastruktury oraz urządzeń i aparatury medycznej, a także planów rozwojowych z tym związanych. Badanie posłuży opracowywaniu wytycznych referencyjności i zakresów kompetencji dla ośrodków zajmujących się pacjentami z chorobami układu krążenia, także poznaniu oczekiwań związanych z rozwojem zasobów ochrony zdrowia i wdrażaniem kolejnych rozwiązań w tym obszarze.

Działanie 14. Opracowanie standardów i wytycznych postępowania diagnostyczno-terapeutycznego dla KSK w kluczowych ChUK.

Realizowany cel NPChUK:

Obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu ChUK, w tym obniżenie nadumieralności mężczyzn w wieku produkcyjnym (25–64 lata) oraz zbliżenie wskaźników stanu zdrowia (długość trwania życia, liczba zgonów oraz chorobowość) do średnich wskaźników w EU-27.

Cel szczegółowy:

 • 1. Poprawa koordynacji opieki nad pacjentem kardiologicznym na całej „ścieżce pacjenta”, w tym racjonalizacja opieki szpitalnej, przesunięcie środka ciężkości z opieki stacjonarnej na opiekę ambulatoryjną, poprawa dostępu do opieki ambulatoryjnej oraz do diagnostyki (zniesienie lub zwiększenie limitów), a także lepsza koordynacja pomiędzy opieką stacjonarną a ambulatoryjną.
 • 2. Opracowanie standardów i wytycznych postępowania diagnostyczno-terapeutycznego oraz standardów organizacyjnych dla Krajowej Sieci Kardiologicznej, zwanej dalej „KSK”, w całym kraju w kluczowych ChUK.

Poddziałanie 14.1. Opracowanie i wprowadzenie wytycznych postępowania diagnostyczno-terapeutycznego oraz standardów organizacyjnych dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach KSK w całym kraju w kluczowych ChUK, opierających się na uznanych dowodach naukowych i uwzględniających bieżące warunki finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

W roku 2023 planuje się opracowanie wytycznych postępowania diagnostyczno-terapeutycznego oraz standardów organizacyjnych dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w następujących obszarach:

 • Zaburzeń lipidowych;
 • Wad wrodzonych serca;
 • Zatorowości płucnej;
 • Niewydolności serca;
 • Zastawkowych wad serca
 • Zaburzeń rytmu serca.

Działanie 16. Poprawa jakości życia pacjentów z ChUK w trakcie i po zakończeniu leczenia kardiologicznego.

Realizowany cel NPChUK:

Zredukowanie poziomu klasycznych czynników ryzyka ChUK w populacji z uwzględnieniem społeczno-ekonomicznych nierówności w zdrowiu.

Cel szczegółowy:

 • 1. Poprawa koordynacji opieki nad pacjentem kardiologicznym na całej „ścieżce pacjenta”, w tym racjonalizacja opieki szpitalnej, przesunięcie środka ciężkości z opieki stacjonarnej na opiekę ambulatoryjną, poprawa dostępu do opieki ambulatoryjnej oraz do diagnostyki (zniesienie lub zwiększenie limitów), a także lepsza koordynacja pomiędzy opieką stacjonarną a ambulatoryjną.
 • 2. Poprawa jakości życia pacjentów z ChUK w trakcie i po zakończeniu leczenia kardiologicznego.

Poddziałanie 16.2. Wypracowanie mechanizmów wspierających poprawę dostępu do opieki domowej dla pacjentów kardiologicznych z niewydolnością serca z wykorzystaniem nowych technologii do sprawowania zdalnej opieki i nadzoru.

Zdalne monitorowanie pacjentów z niewydolnością serca obniża ryzyko ich zgonu z różnych przyczyn oraz hospitalizacji z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Nadzór telemedyczny może nie tylko poprawić jakość opieki i rokowania tej grupy pacjentów, ale może również przynieść oszczędności systemowi opieki zdrowotnej. Rozszerzenie dostępu do użytecznych osiągnięć technologicznych, takich jak telemedycyna i teleopieka, stanowią odpowiedź na coraz większe wyzwanie, jakim jest leczenie starzejącego się społeczeństwa oraz rozwój innowacyjnych usług i technologii medycznych dla potrzeb kardiologii i dziedzin pokrewnych z zakresu ChUK.

W roku 2023 podejmowane działania będą skupiały się na analizie i ocenie dostępnych osiągnięć technologicznych w obszarze ChUK. Zostanie przygotowany Raport otwarcia, ukierunkowany na wypracowanie jednolitych mechanizmów wspierających poprawę dostępu do opieki domowej dla pacjentów kardiologicznych z niewydolnością serca z wykorzystaniem nowych technologii do sprawowania zdalnej opieki i nadzoru.

Poddziałanie 16.3. Zintensyfikowanie działań na rzecz poprawy stanu zdrowia oraz jakości życia pacjentów z ChUK, w szczególności przez zapewnienie właściwej wyceny i finansowania świadczeń zdrowotnych z obszaru kardiologii i dziedzin pokrewnych, zwiększanie nakładów na świadczenia zdrowotne z zakresu ChUK, dążenie do stopniowego znoszenia limitów na świadczenia z tego obszaru, poprawę wyników leczenia dzieci, młodzieży i dorosłych z chorobami kardiologicznymi, a także wdrożenie kontroli jakości opieki kardiologicznej z zakresu ChUK.

Celem zadania jest praktyczne usprawnienie procesu wdrażania innowacji w systemie ochrony zdrowia, przygotowywanie spójnych metodycznie rekomendacji odnośnie wdrożeń. Działanie docelowo ma służyć zwiększeniu możliwości zarządzania systemem opieki zdrowotnej w Polsce na poziomie ogólnopolskim, poprzez dostarczanie systematycznej i przejrzystej oceny innowacji. Będzie to stanowić jedną z podstaw modyfikacji aktualnej sytuacji i będzie służyć zwiększaniu/zmniejszaniu liczby technologii finansowanych w ramach środków publicznych.

W toku realizacji programu pilotażowego Krajowej Sieci Kardiologicznej weryfikowany jest nowy model/proces udzielania świadczeń kardiologicznych, który zakłada dodatkowy zakres związany z koordynacją pacjenta. Przygotowane w wytycznych postępowania ścieżki pacjenta zakładają modyfikację zakresów diagnostycznych oraz przyporządkowanie rodzaju wykonywanych świadczeń do określonego poziomu referencyjnego. Powołany zespół zaproponuje i wyceni nowe świadczenia wynikające z realizacji programu pilotażowego.

W roku 2023 zespół realizujący działanie we współpracy z AOTMiT i NFZ przygotuje, zweryfikuje i wyceni w szczególności:

1. dedykowane dla poszczególnych ścieżek pakiety świadczeń diagnostyki laboratoryjnej, pakiety dedykowanych badań diagnostycznych w zakresie AOS,

2. JGP w ramach produktów szpitalnych.


♡ Dotacja celowa Ministra Zdrowia na realizację zadań w ramach statusu państwowego instytutu badawczego

W ramach zadań państwowego instytutu badawczego, wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 października 2019 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz nadania Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2177), w roku 2022 Narodowy Instytut Kardiologii realizuje poniższe zadania:

 • Współrealizacja w opracowaniu Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032.

Celem realizacji przedmiotowego zadania jest zapewnienie wsparcia eksperckiego w opracowaniu i uzgodnieniu programu wieloletniego pn. Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022–2032. Zrealizowanie opisanych działań pozwoli na wdrożenie Programu, który stanowi propozycję reformy polskiej kardiologii, kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej, angiologii, neurologii i innych dziedzin pokrewnych związanych z chorobami układu krążenia.

 • Przygotowanie założeń wieloośrodkowego ogólnopolskiego badania stanu zdrowia ludności (WOBASZ NIKard).

Celem realizacji zadania jest zapewnienie wsparcia eksperckiego w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia realizacji „Badania zagrożenia populacji polskiej chorobami układu krążenia – WOBASZ NIKARD”, które ma ocenić sytuację zdrowotną dorosłej populacji polskiej w poszczególnych województwach w zakresie częstości występowania chorób układu krążenia (ChUK) oraz zachowań zdrowotnych. Jest to podstawowe badanie monitorujące  rozpowszechnienie, kontrolę i leczenie czynników ryzyka ChUK w Polsce (ogółem) oraz w poszczególnych województwach, a także monitorujące znajomość  zasad prewencji oraz ocenę wybranych aspektów działań służby zdrowia. Uzyskane wyniki pozwolą na dokonanie analizy uwarunkowań demograficznych, społecznych, ekonomicznych ChUK i innych chorób przewlekłych, analizy skuteczności działań profilaktycznych realizowanych w POZ i opiece specjalistycznej oraz analizy przyczyn  umieralności z powodu chorób układu krążenia w Polsce (badanie kohorty).

Umowa numer NKN/569/17/2022/101/1023

KWOTA DOFINANSOWANIA: 531 005,46 zł

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU: 531 005,46 zł

DATA PODPISANIA UMOWY: grudzień 2022 r.