Zadania Krajowej Rady do spraw Kardiologii

Do zadań Rady należy:

1) monitorowanie realizacji Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia;  
2) przedstawianie propozycji zmian w zakresie świadczeń objętych programem pilotażowym opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej;
3) występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia z wnioskiem w sprawach dotyczących tworzenia, zmian i uzupełniania świadczeń opieki zdrowotnej, związanych z profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób układu krążenia;
4) opracowywanie i przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia propozycji działań w zakresie:
a) podniesienia skuteczności i upowszechnienia profilaktycznych badań przesiewowych w obszarze zwalczania chorób układu krążenia,
b) poprawy koordynacji i efektywności opieki kardiologicznej,
c) monitorowania funkcjonowania opieki kardiologicznej oraz jej skuteczności;
5) opracowywanie, we współpracy ze stowarzyszeniami będącymi towarzystwami naukowymi o zasięgu krajowym, standardów postępowania medycznego w zakresie chorób układu krążenia i ich upowszechnianie.