Zakład Anestezjologii

Kierownik Zakładu:

Dr n. med. Ewa Sitkowska - Rysiak

Zastępca Kierownika:

Dr n. med. Sławomir Banaś

Koordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii:

Dr n. med. Andrzej Kurowski

Kontakt:
 • ul. Alpejska 42 04-628 Warszawa
 • +48 22 343 42 24
 • +48 22 343 45 07
 • anestezjologia@ikard.pl

Do zadań Zakładu Anestezjologii należy inicjowanie i udział w pracach naukowych, prowadzenie działalności usługowo badawczej, kształcenie kadry naukowej w specjalnościach wchodzących w zakres działania Instytutu


Działalność naukowo-badawcza:

 • Wdrażanie i opracowywanie nowych metod w kardioanestezji i intensywnej terapii
 • Ocena i monitorowanie nowych metod mechanicznego wspomagania serca
 • Ocena wyników leczenia niewydolności serca przy zastosowaniu urządzeń do mechanicznego wspomagania serca (sztucznych komór PolVad i wspomagania lewokomorowego HeartWEAR)
 • Ocena czynników ryzyka u chorych z niewydolnością serca leczonych  transplantacją serca.
 • Optymalizacja, monitorowanie i  znieczulenia przy implantacji przezkoniuszkowych i przezskórnych zastawek aortalnych TAVI
 • Optymalizacja okołooperacyjnego u chorych z Przewlekłym Zakrzepowo-Zatorowym Nadciśnieniu Płucnym leczonych  Endarterectomią tętnic płucnych


Działalność usługowa:

 • Zabezpieczenie anestezjologiczne stanowisk zabiegowych IK (4 sale operacyjne, pracownia hemodynamiki, pracownia elektrofizjologii, pracownia elektrofizjologii, CT, MR)
 • Leczenie okołooperacyjne i intensywna terapia po zabiegach kardiochirurgicznych
 • Udział w leczeniu stanów zagrażających życiu na terenie Instytutu
 • Leczenie chorych na mechanicznym wspomaganiu serca
 • Monitorowanie zakażeń u chorych kardiochirurgicznych we współpracy z Zakładem Mikrobiologii i Komitetem Kontroli Zakażeń Zakładowych


Działalność dydaktyczna:

 • Prowadzenie dydaktyki podyplomowej lekarzy własnych i z zewnątrz w ramach szkolenia kursowego i indywidualnego.
 • Szkolenie anestezjologów w zakresie kardioanestezji w ramach stażu specjalizacyjnego.