Zakład Biologii Medycznej

Kierownik Zakładu:

Prof. dr hab. n. med. Anna Lutyńska

Specjalista ds. Jakości

dr Joanna Waś

Sekretariat:
  • ul. Alpejska 42 04-628 Warszawa
  • +48 22 343 44 38
  • zbm@ikard.pl

Struktura Zakładu:


Zakład Biologii Medycznej wykorzystuje narzędzia biologii molekularnej, bioanalizy, bioinformatyki medycznej, biologii komórki oraz immunologii do wykonywania wysokospecjalistycznej laboratoryjnej diagnostyki oraz prowadzenia prac naukowo-badawczych z zakresu schorzeń układu krążenia.

Prowadzona diagnostyka laboratoryjna łączy obowiązujące standardy oraz wysoką specjalizację i referencyjność wykonywanych badań farmakokinetycznych leków immunosupresyjnych, antyarytmicznych i przeciwdrgawkowych, w tym z wykorzystaniem chromatografii cieczowej z podwójną detekcją masową (LC-MS/MS) oraz wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC-UV. Ponadto od 2015 r. rutynowo prowadzona laboratoryjna diagnostyka nadciśnienia tętniczego została uzupełniona o unikatowe w Polsce oznaczanie biomarkerów guza chromochłonnego z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC z detektorem kulometrycznym.

Stosowane metody biologii molekularnej, w tym amplifikacji DNA/RNA, mikromacierzy ekspresyjnych, badań polimorfizmu pojedynczego nukleotydu SNP, sekwencjonowania genomowego umożliwiają identyfikację mutacji, przewidywanie patologicznych konsekwencji wykrywanych zmian genetycznych istotnych dla predykcji schorzeń układu krążenia oraz ocenę wpływu polimorfizmu badanych genów na efekty terapeutyczne.

Badania na poziomie komórki, w tym prowadzone in vitro, mają na celu wyselekcjonowania swoistych egzo- lub endogennych biomarkerów o prognostycznym znaczeniu dla procesu ostrego odrzucania przeszczepu serca, rozwoju dysplazji włóknisto-mięśniowej i niewydolności krążenia.