Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia

Kierownik Zakładu

Prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz

Zastępcy Kierownika

Prof. dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski

Dr n. med. Jerzy Piwoński

Kontakt:
 • ul. Niemodlińska 33, 04-635 Warszawa
 • +48 22 812 55 86
 • epidemiologia@ikard.pl

Struktura Zakładu


Działalność kliniczna:

 • Leczenie i konsultacje (psychologiczne i dietetyczne) osób uzależnionych od nikotyny.


Działalność naukowa:

 • Monitorowanie stanu zdrowia w odniesieniu do chorób układu krążenia (ChUK) w populacji, na poziomie ogólnopolskim i regionalnym.
  • badania przekrojowe dotyczące rozpowszechnienia i kontroli czynników ryzyka ChUK - Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badanie Stanu Zdrowia Ludności WOBASZ i WOBASZ Senior,
  • badania prospektywne oceniające związek między czynnikami ryzyka a zachorowalnością i umieralnością z powodu ChUK - Follow-up Programu Pol-MONICA i WOBASZ,
  • monitorowanie umieralności i chorobowości z powodu ChUK w populacji polskiej.
 • Ocena wiedzy, postaw i zachowań zdrowotnych społeczeństwa polskiego oraz jego wybranych grup
 • Ocena skuteczności rozwiązań, zasad i metod promocji zdrowia i prewencji chorób układu krążenia, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej
 • Ocena wiedzy, postaw i zachowań odnoszących się do promocji zdrowia i prewencji chorób układu krążenia w wybranych grupach profesjonalnych
 • Monitorowanie oraz ocena stanu oraz uwarunkowań rozwoju promocji zdrowia i prewencji chorób układu krążenia w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sektora opieki zdrowotnej, władz i społeczności lokalnych oraz organizacji pozarządowych
 • Opracowywanie metod i narzędzi z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób układu krążenia
 • Konsultacje dotyczące planowania i metodyki badań epidemiologicznych dla badaczy z Instytutu Kardiologii i innych ośrodków badawczych.
 • Konsultacje dotyczące planowania i metodyki badań z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej dla badaczy z Instytutu Kardiologii i innych ośrodków badawczych
 • Naukowa współpraca z polskimi i międzynarodowymi ośrodkami badawczymi w zakresie epidemiologii, prewencji chorób układu krążenia oraz promocji zdrowia.
 • Konsultacje z zakresu metod statystycznych, interpretacji wyników w prowadzonych badaniach klinicznych dla badaczy z Instytutu (Pracownia Biostatystyki pełni rolę ośrodka konsultacyjnego w ramach Instytutu Kardiologii).
 • Opracowanie rozdziałów dotyczących epidemiologii, prewencji chorób układu krążenia oraz promocji zdrowia w podręcznikach przeznaczonych dla lekarzy, socjologów zdrowia, psychologów zdrowia zawodowych oraz studentów.
 • Aktywny udział w opracowaniu raportów opracowywanych przez instytucje rządowe dotyczących stanu zdrowia populacji polskiej oraz realizacji wybranych punktów Narodowego Programu Zdrowia.
 • Udział w międzynarodowych projektach badawczych, edukacyjnych i interwencyjno-badawczych:
  • "Pracuj, jedz i ruszaj się zdrowo" - projekt edukacyjny skierowany do uczniów klas V i VI szkół podstawowych. Projekt finansowany przez Światową Federację Serca. Koordynacja: dr n. hum. Zofia Słońska, 2011-2012
  • Marie Curie-Project: współpraca w dziedzinie szkolenia młodych pracowników nauki w zakresie tworzenia i wdrażania modeli analizy umieralności (współpraca z zespołem prof. Simona Capewella z Liverpool), 2008-2009
  • Healthy Stadia EU Project: prof. Wojciech Drygas w gronie Steering Committe Projektu (2007-2010)
  • IMPACT Poland Project: we współpracy z Uniwersytetem w Liverpool oraz Uniwersytetem Medycznym w Gdańsku, prof. Wojciech Drygas i wsp., 2009-2010
  • WHO EURO NCD Consultancy: prof. Wojciech Drygas w gronie międzynarodowych konsultantów Biura Europejskiego WHO d/s monitorowania i prewencji chorób przewlekłych, 2008-2010


Działalność prewencyjna i promocja zdrowia:

 • Wdrażanie programów prewencji chorób układu krążenia w populacji na poziomie ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym (population strategy)
  • koordynacja Programu Polkard Media - Pamiętaj o Sercu
  • udział w koordynacji i realizacji Polskiego Projektu 400 Miast - koordynowany przez Akademię Medyczną w Gdańsku
 • strony internetowe poświęcone profilaktyce chorób serca i naczyń oraz promocji zdrowia adresowane do dorosłych www.pamietajosercu.pl oraz dzieci www.graoserce.pl
 • aktywna działalność w ramach Polskiego Forum Profilaktyki (m.in. redagowanie wytycznych dla lekarzy, www.pfp.edu.pl)
 • program KORDIAN - https://sercunaratunek.pl