Zakład Mikrobiologii i Monitorowania Zakażeń Szpitalnych

Kierownik:

Dr n. biol. Urszula Łopaciuk

Kontakt:
 • ul. Alpejska 42 04-628 Warszawa
 • +48 22 34 34 383

Na działalność kliniczną Zakładu Mikrobiologii i Monitorowania Zakażen Szpitalnych składa się:

 • klasyczna diagnostyka mikrobiologiczna wszystkich materiałów klinicznych obejmująca izolację, identyfikację i oznaczanie wrażliwości na antybiotyki bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów,
 • wykrywanie antygenów grzybiczych w płynach ustrojowych,
 • oznaczanie przeciwciał anty-Candida,
 • wykrywanie toksyny A Clostridium difficile,
 • oznaczanie wartości MIC metodą E-test i metoda rozcieńczeniową,
 • wykrywanie mechanizmów oporności bakterii na antybiotyki,
 • oznaczanie poziomu prokalcytoniny w surowicy.

Dodatkowo Zakład Mikrobiologii i Monitorowania Zakażeń Szpitalnych zajmuje się:

 • monitorowaniem oporności na antybiotyki drobnoustrojów izolowanych od chorych hospitalizowanych w IK,
 • analizą postaci klinicznych i czynników etiologicznych zakażeń zakładowych,
 • opracowywaniem i wdrażaniem procedur sanitarno-epidemiologicznych,
 • prowadzeniem szkoleń dla personelu Instytutu Kardiologii w zakresie epidemiologii i zapobiegania zakażeniom zakładowym,
 • dochodzeniami epidemiologicznymi,
 • analizami zużycia antybiotyków.


Działalność naukowa:

Działalność naukowa Zakładu Mikrobiologii i Monitorowania Zakażeń Szpitalnych skupia się na następujących zagadnieniach:

 • zwiększenie czułości badań mikrobiologicznych w wykrywaniu bakteryjnych czynników etiologicznych infekcyjnego zapalenia wsierdzia,
 • monitorowanie zużycia antybiotyków i racjonalizacja gospodarki antybiotykowej Instytutu Kardiologii.

Prace statutowe:

 • Diagnostyka zakażeń drożdżakami z rodzaju Candida u chorych leczonych operacyjnie w przebiegu IZW o etiologii bakteryjnej (2.78/VI/07)


Szkolenia:
Zakład Mikrobiologii i Monitorowania Zakażeń Szpitalnych corocznie organizuje Sympozjum Instytutu Kardiologii poświęcone antybiotykoterapii i diagnostyce różnych postaci klinicznych zakażeń.