Udostępnianie dokumentacji medycznej

 • Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta może wystąpić o udostępnienie dokumentacji medycznej.
 • Udostępnieniem dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w Narodowym Instytucie Kardiologii zajmuje się Sekcja ds. Jakości i Dokumentacji Medycznej, na parterze w korytarzu wejście od portierni - pokój nr 0.223.
 • Udostępnienie dokumentacji następuje na ustny lub pisemny wniosek pacjenta (w dowolnej formie), jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej, po potwierdzeniu jego tożsamości dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem. Przykładowy wzór wniosku na stronie do pobrania poniżej.
 • Wypełniony wniosek można:
  • złożyć osobiście do Sekcji ds. Jakości i Dokumentacji Medycznej - pokój nr 0.223, w godz. od 8.00-15.00
  • wrzucić do skrzynki znajdującej się w Izbie Przyjęć lub znajdującej się w holu głównym przy rejestracji
  • przesłać drogą elektroniczną skan wypełnionego i podpisanego wniosku na adres email: dokumentacja@ikard.pl
  • listownie na adres: Narodowy Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa z dopiskiem do Sekcji ds. Jakości i Dokumentacji Medycznej
 • Pacjentom udostępnia się dokumentację medyczną odpłatnie na podstawie zarządzenia wewnętrznego Dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii nr 30 z dnia 18.05.2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej.
 • Za udostępnienie dokumentacji medycznej nie pobiera się opłaty jeśli Pacjent lub przedstawiciel ustawowy wnioskuje o udostępnienie dokumentacji medycznej po raz pierwszy w żądanym zakresie i sposobie udostępnienia.
 • Termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki. Odmowa udostępnienia dokumentacji medycznej następuje w drodze pisemnej z podaniem uzasadnienia.
Kontakt w sprawach dotyczących udostępniania dokumentacji medycznej w NIKard:

Sekcja ds. Jakości i Dokumentacji Medycznej

 • Narodowy Instytut Kariologii ul. Alpejska 42 04-628 Warszawa
 • +48 22 343 46 06, +48 22 343 47 73
 • +48 22 343 47 73
 • dokumentacja@ikard.pl


Ponadto informujemy, że:

Dokumenty stanowiące elektroniczną dokumentację medyczną (EDM) obejmujące m.in. informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala, informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego, czy karta informacyjna z leczenia szpitalnego są udostępniane poprzez IKP - Internetowe Konto Pacjenta.


Do pobrania: