Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu ikard.pl

Słownik pojęć

Serwis - witryna internetowa działająca w ramach domeny ikard.pl

Właściciel - Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa.

  • NIP: 525-000-85-25,
  • REGON: 000837583,
  • Numer KRS: 0000041396,
  • Numer w Rejestrze ZOZ: 99-00194

Użytkownik - każda osoba, która przystępuje do korzystania z Serwisu za pośrednictwem dowolnego urządzenia czy oprogramowania NIK - Właściciel oraz jednostki organizacyjne mu podlegające.

Postanowienia ogólne

Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Właściciela związane z korzystaniem oraz udostępnianiem informacji w Serwisie.
Każdy Użytkownik, przystępujący do korzystania z Serwisu ma obowiązek zapoznania się oraz pełnej akceptacji Regulaminu.
Użytkownicy korzystający z jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w serwisie, oświadczają, iż zapoznali się z pełną treścią Regulaminu oraz aktualną stroną Polityki Prywatności.

Regulamin nie jest regulaminem, o którym mowa w art.8. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Serwis nie świadczy żadnych odpłatnych usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu a informacje w nim zawarte nie stanowią informacji handlowych w myśl art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Serwis jest portalem internetowym, zawierającym informacje na temat Właściciela, jego struktury organizacyjnej, aktualności i wydarzeń związanych z jego działalnością krajową, międzynarodową i naukową oraz zawierający informacje mające na celu ułatwienie korzystania z pomocy medycznej w placówkach NIK.
Korzystanie z serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa.
Wszelkie nieuregulowane kwestie w Regulaminie podlegają zastosowaniu Kodeksu Cywilnego.

Odpowiedzialności Użytkownika i Właściciela

Informacje zamieszczone w Serwisie nie mogą być traktowane jako porady lekarskie. Użytkownicy korzystają z informacji zawartych w Serwisie wyłącznie na własne ryzyko. Przed zastosowaniem jakichkolwiek porad mających charakter medyczny, bądź mających na celu rozpoznanie wszelkiego typu chorób, należy zawsze skonsultować się z lekarzem.
Serwis nie odpowiada w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie za wszelkie szkody poniesione przez Użytkowników przy korzystaniu z Serwisu.
W serwisie występują odnośniki do zewnętrznych stron internetowych i plików zamieszczonych na zewnętrznych serwerach. Serwis nie może zagwarantować, że dane zawarte na powyższych witrynach oraz w powyższych plikach są aktualne, prawdziwe i dobrej jakości, czy też, że są one wolne od wirusów oraz uciążliwego oprogramowania. Serwis nie posiada nad tymi stronami i plikami żadnej kontroli, w związku z czym, wyłącza jakąkolwiek swoją odpowiedzialność za skutki korzystania z nich a Użytkownik czyni to wyłącznie na własne ryzyko.

Serwis nie odpowiada i nie jest w stanie monitorować danych osobowych przekazywanych w korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej przez Użytkownika na adresy e-mail spoza domeny ikard.pl. Postępowanie z danymi osobowymi przekazywanymi w wyniku korespondencji elektronicznej w której Użytkownik wysyła wiadomość na adres w domenie ikard.pl opisane są w Polityce Prywatności.
Serwis nie gwarantuje i nie ma obowiązku odpowiadania na zapytania wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej czy też formularzy znajdujących się w Serwisie.

Zastrzeżenia Techniczne

Ze względu na ograniczenia techniczne oraz możliwość wystąpienia okoliczności zewnętrznych, Serwis nie gwarantuje, że przesłane informacje przy pomocy łączy internetowych Użytkownikowi będą kompletne, pełne i bezbłędne.
Serwis nie może zagwarantować ciągłości dostarczania informacji za pośrednictwem Serwisu.
Serwis może w dowolnym momencie, stale bądź na dowolny okres czasu, usuwać bądź wyłączać serwowane informacje bez podawania jakichkolwiek przyczyn.
Serwis nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
Serwis nie gwarantuje bezpieczeństwa przesyłania danych pomiędzy urządzeniem Użytkownika a serwerem www, na którym zlokalizowany jest Serwis. Użytkownik korzysta z Serwisu posiadając świadomość możliwości utraty danych, bądź ich przechwycenia przez osoby trzecie, za co Właściciel nie odpowiada.

Prawa Autorskie

Układ graficzny jak i treści w postaci materiałów pisemnych, w które wlicza się teksty, aktualności, komentarze, felietony, artykułu itp. oraz zdjęcia czy inne grafiki zawarte w Serwisie są własnością majątkową Właściciela Serwisu, bądź Właściciel posiada pisemną bądź inną przewidzianą przez prawo polskie zgodę na ich wykorzystanie i zamieszczenie na łamach Serwisu.
Zabrania się jakiegokolwiek utrwalania, w jakikolwiek sposób, na jakimkolwiek nośniku wszelkich materiałów zawartych w Serwisie z wyłączeniem, dostępnych w postaci odnośnika, plików, które mogą być zapisane na urządzeniu Użytkownika.
Wyjątek do ust. 2 stanowią podstrony na których zamieszczony jest odnośnik w postaci ikony, które przedstawiają możliwość wydrukowania bądź eksportu dokumentu do formatu PDF oraz w przypadku tak tzw. Cashowania stron przez przeglądarki internetowe.
Zawartość Serwisu może być wykorzystywana przez Użytkowników wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.
W serwisie znajdują się znaki towarowe, handlowe i firmowo, które podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach Kodeksu Cywilnego.

Postanowienia Końcowe

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie, w dowolnym zakresie i bez obowiązku informowania o tym Użytkowników Serwisu.
Dokonane zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich publikacji.
Na podstawie art.8. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustępu 4 Postanowień Ogólnych Regulaminu, Właściciel nie ma obowiązku przechowywania starszych wersji Regulaminu.
Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności za każdym razem, gdy przystępuje do korzystania z Serwisu.