Projekty Unijne

E-KONSYLIUM - wdrożenie modelu zdalnych konsultacji kardiologicznych i onkologicznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej

Projekt realizowany jest na podstawie Umowy o powierzenie grantu zawartej z Ministrem Zdrowia w ramach Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.05.02.00-00-0001/23, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia Departament Innowacji.

Numer projektu: POWR.05.02.00-00-0001/23
Okres realizacji projektu: 2023-08-01 do 2023-12-15
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 553.000,00 zł w tym:
Środki z budżetu państwa : 87.539,90 zł
Środki z funduszy europejskich: 465.460,10 zł

O projekcie

Celem projektu jest wprowadzenie modelu zdalnej e-konsultacji umożliwiającej lekarzowi prowadzącemu pacjenta, w oparciu o wykonane już badania konsultacji chorego z kardiologiem. Konsultacja kardiologiczna obejmować będzie dziedziny tj. m.in. chorobę wieńcową, zaburzenia rytmu serca, wady serca, niewydolność serca, rehabilitację kardiologiczną oraz pacjentów z innymi schorzeniami.