Leczenie osób nieobjętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym

 • Pacjenci indywidualni przed skorzystaniem z odpłatnych świadczeń, zobowiązani są do podpisania:
  a) oświadczenia woli o udzieleniu danego świadczenia na zasadach pełnej odpłatności,
  b) umowy cywilnoprawnej (w przypadku lecznictwa szpitalnego).
 • Pacjenci indywidualni wyrażający chęć skorzystania z odpłatnych specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych po telefonicznym lub osobistym zapisaniu się, są zobowiązani do podpisania stosownego oświadczenia oraz uiszczenia opłaty. Pacjentowi zostanie udzielone świadczenie wyłącznie po okazaniu dowodu wpłaty.
 • W zakresie lecznictwa szpitalnego pacjenci indywidualni winni złożyć do Działu Organizacji Opieki Kardiologicznej lub sekretariatu odpowiedniej Kliniki wniosek o wyznaczenie konsultacji kwalifikacyjnej. Obowiązujący wzór wniosku dostępny na stronie internetowej NIK.
 • Klinika/Dział Organizacji Opieki Kardiologicznej po akceptacji wniosku przekazuje go do odpowiedniej Kliniki/oddziału celem wyznaczenia konsultacji kwalifikacyjnej. Pacjent przed skorzystaniem z konsultacji kwalifikacyjnej zobowiązany jest do pokrycia jej kosztów i okazania dowodu wpłaty. Dopuszcza się możliwość przesłania dokumentacji medycznej do odpowiedniej Kliniki/Oddziału zamiast konsultacji kwalifikacyjnej.
 • Klinika/Oddział informuje pacjenta o terminie przyjęcia do szpitala oraz o zasadach odpłatnego udzielania świadczeń.
 • Po przedstawieniu zasad odpłatnego udzielania świadczeń Pacjent podpisuje umowę cywilnoprawna określającą szacunkowy koszt wykonanych usług oraz planowany czas pobytu. Obowiązujący wzór umowy i oświadczenia dostępny na stronie internetowej IK.
 • Przed rozpoczęciem udzielania świadczeń pacjent zobowiązany jest do wpłaty zaliczki wynoszącej 100% szacunkowych kosztów planowanych świadczeń na podstawie wystawionej przez Dział Finansowo-Księgowy faktury zaliczkowej.
 • Pacjent może być przyjęty do Kliniki/Oddziału wyłącznie po okazaniu w Izbie Przyjęć dokumentu potwierdzającego wpłacenie zaliczki.
 • Po zakończeniu hospitalizacji pacjent jest zobowiązany do uregulowania należności wynikających z wykonania dodatkowych świadczeń nie ujętych w umowie na podstawie wystawionej faktury rozliczającej w ciągu 14 dni od daty otrzymania.
 • Ceny ujęte w cenniku są cenami netto.
 • Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. u. Nr 54, poz. 535) z późn. zm. dolicza się podatek VAT w przypadku usług nie związanych z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą zdrowia oraz dostawą towarów i świadczeniem usług ściśle z tymi usługami związanymi.
 • Cennik nie stanowi oferty handlowej.
  (Wyciąg przepisów z Regulaminu Organizacyjnego - Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy)


Do pobrania: