Osoby nieobjęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym

Leczenie osób nieobjętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym

 • Pacjent nieobjęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w wyjątkowych sytuacjach może skorzystać z odpłatnych świadczeń zdrowotnych w Narodowym Instytucie Kardiologii.
 • Pacjent chcący skorzystać z odpłatnych ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych po telefonicznym lub osobistym zapisaniu się w Poradni/Pracowni zobowiązany jest do podpisania oświadczenia woli o udzielenie danego świadczenia na zasadach pełnej odpłatności oraz uiszczenia opłaty w Rejestracji lub na wskazany numer rachunku bankowego.
 • Pacjent chcący skorzystać z odpłatnych szpitalnych świadczeń zdrowotnych zobowiązany jest złożyć w sekretariacie odpowiedniej Kliniki/Oddziału Wniosek o wyznaczenie konsultacji kwalifikacyjnej. Po akceptacji wniosku Klinika/Oddział wyznacza termin konsultacji kwalifikacyjnej i informuję Pacjenta o zasadach odpłatnego udzielania świadczeń w Instytucie. Dopuszcza się możliwość przesłania dokumentacji medycznej do odpowiedniej Kliniki/Oddziału zamiast osobistej konsultacji, celem kwalifikacji.
 • Pacjent przed skorzystaniem z konsultacji kwalifikacyjnej zobowiązany jest do pokrycia jej kosztów i okazania dowodu wpłaty.
 • Klinika/Oddział po przeprowadzonej konsultacji kwalifikacyjnej ustala zakres świadczeń zdrowotnych jakie należy wykonać Pacjentowi, oraz na podstawie obowiązującego cennika dokonuje wstępnej kalkulacji kosztów leczenia.
 • Klinika/Oddział informuje Pacjenta o wysokości szacunkowego kosztu leczenia, planowanym terminie przyjęcia do szpitala i czasie pobytu oraz przypomina zasady odpłatnego udzielania świadczeń w Instytucie.
 • Przed rozpoczęciem udzielania świadczeń Pacjent zobowiązany jest do wpłaty 100% szacunkowych kosztów planowanych świadczeń na podstawie wystawionej przez Dział Księgowości faktury zaliczkowej.
 • Istnieje możliwość na życzenie Pacjenta, podpisania umowy cywilno-prawnej określającej szacunkowy koszt wykonanych usług oraz planowany czas pobytu. Obowiązujący wzór umowy i oświadczenia dostępne są w Dziale Koordynacji Opieki nad Pacjentem.
 • Pacjent może być przyjęty do Kliniki/Oddziału wyłącznie po okazaniu w Punkcie Przyjęć dokumentu potwierdzającego opłacenie faktury.
 • Po zakończeniu hospitalizacji Pacjent jest zobowiązany do uregulowania należności wynikających z wykonania dodatkowych świadczeń nie ujętych w szacunkowym koszcie świadczeń zdrowotnych, na podstawie wystawionej faktury rozliczającej
  w ciągu 14 dni od daty otrzymania.

(Wyciąg przepisów z Regulaminu Organizacyjnego - Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy)

Cennik (PDF)3.47 MB

Oświadczenie woli (PDF)115.03 KB

Wniosek o wyznaczenie konsultacji kwalifikacyjnej do leczenia szpitalnego (PDF)79.75 KB